Ymgysylltu i Wella – e2i

Menter ymgysylltu ateb yw e2i. Ei diben yw ymgysylltu â llawer o bobl am ychydig o faterion allweddol yn unig, yn lle ymgysylltu ag ychydig o bobl am lawer o faterion.

Caiff menter e2i ei goruchwylio gan dîm cydlynu e2i. Mae’r tîm yn cael ei reoli gan Ailinor Evans ac mae’n cynnwys tenantiaid, aelodau’r tîm a phartneriaid sy’n briodol i’r themâu sy’n cael eu cynllunio, eu cyflwyno neu’u hadolygu.

Nid yw aelodaeth y tîm cydlynu’n sefydlog, ac mae hynny’n fwriadol er mwyn caniatáu’r hyblygrwydd sy’n ofynnol er mwyn i bobl allu canolbwyntio ar y materion y maent am eu hyrwyddo. Bydd grŵp e2i yn adrodd yn uniongyrchol i’r Bwrdd tua 3 gwaith y flwyddyn, drwy sesiynau ‘Llais y Tenant’.

Mae’r fenter hon yn sicrhau bod ein cwsmeriaid wrth wraidd ein proses gwella gwasanaethau, a bydd gwybodaeth amdani’n cael ei rhannu’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod llais ein tenantiaid yn cael ei glywed.

Dyma gyfle i chi gael gwybod mwy am ein menter ymgysylltu a gweld sut rydym yn darparu atebion gwell o ran byw.

Hefyd, wyddech chi …

… fel un o gwsmeriaid ateb, eich bod yn aelod o TPAS Cymru (y Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid) yn awtomatig a’ch bod yn gymwys i fynychu llawer o ddigwyddiadau TPAS!

Mae’r digwyddiadau yn cael eu cynnal ar-lein ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau COVID. Maent yn gyfle gwych i gwsmeriaid archwilio, rhannu a thrafod pynciau sy’n ymwneud â thenantiaid a landlordiaid. Byddwch yn cael cyfle i drafod eich profiadau o unrhyw weithgareddau tenant/landlord yr ydych wedi bod yn rhan ohonynt yn ddiweddar a/neu sydd ar y gweill yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, ac unrhyw heriau a llwyddiannau sy’n ymwneud â nhw. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth newydd – cliciwch yma

Mae’r digwyddiadau hyn i gyd ar gael yn rhad ac am ddim i bob un o gwsmeriaid ateb. Os byddwch yn dod ar draws un o ddigwyddiadau TPAS yr hoffech fynd iddo ond nad yw ar gael yn rhad ac am ddim, mae croeso i chi gysylltu ag engage@ateb.co.uk a fydd yn trefnu bod eich ffïoedd yn cael eu talu.

Mae’r digwyddiadau hyn yn aml yn boblogaidd iawn – mae’n bosibl mai nifer gyfyngedig o leoedd fydd ar gael – cofiwch gadw eich lle’n gynnar!

Rhowch wybod i ni os hoffech fynd i ddigwyddiad ond nad oes gennych yr offer iawn, e.e. gliniadur/cyfrifiadur/llechen/ffôn. Gall ateb a’i sefydliadau partner roi benthyg offer TG i chi.

Beth yw Pwls Tenantiaid?

Ydych chi am wella tai?

Llais tenantiaid yng Nghymru yw Pwls Tenantiaid. Fe’i crëwyd gan TPAS Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Eu prif nod yw darganfod beth sydd bwysicaf i denantiaid yng Nghymru. Mae canlyniadau eu harolygon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a landlordiaid i greu polisi tai sy’n gweithio i denantiaid, ac sy’n gwneud tai yng Nghymru yn fwy diogel a thecach.

Dewch i gael dweud eich dweud trwy ymuno â’r miloedd o denantiaid sydd eisoes wedi’u cofrestru – cliciwch yma

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →