Ein DNA

Mae tîm ateb wedi datblygu ein datganiadau ynghylch ein DNA a’n dull o arwain, er mwyn adlewyrchu sut y dylai gweithio gydag ateb neu weithio i ateb deimlo.

Mae ein DNA yn canolbwyntio ar ymddiriedaeth, cydberthynas a grymuso.

#YmddiriedYnochChi

Ymddiriedaeth yw conglfaen hanfodol ein sefydliad, oherwydd hebddi ni fydd pethau gystal. Byddwn yn gweithredu’n agored fel y gallwn ddysgu o brofiadau ein gilydd, a bydd yr hyn yr ydym yn ei wneud a’r modd yr ydym yn ei wneud yn bwysig i ni.

#HybuHygyrchedd

Byddwn yn gynhwysol ym mhob peth a wnawn gan fod amrywiaeth o ran cefndir, profiadau, sgiliau a safbwyntiau’n cyfoethogi ein gwaith a’n gwasanaethau. Rydym yn gwybod y bydd angen help arnom, felly byddwn yn chwilio am drefniadau cydweithredu cadarn â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid a byddwn yn cynnal y trefniadau hynny.

#CyflawniCanlyniadau

Byddwn yn perchenogi canlyniadau i’n cwsmeriaid a byddwn yn atebol am ein gweithredoedd. Bydd gennym agwedd ragweithiol, a byddwn bob amser yn ceisio bod yn arloesol ac yn ceisio gwella’r hyn a wnawn. Bydd pethau’n newid, felly rhaid i ni fod yn hyblyg bob amser er mwyn addasu i sefyllfaoedd a sicrhau ein bod yn cyflawni’r canlyniadau cywir yn gyson ac yn effeithlon gan roi profiad gwych i’n cwsmeriaid.

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae pan ddaw’n fater o arwain. Rhaid i’n dull o arwain adlewyrchu ein DNA a’n hawydd i ddarparu gwasanaethau gwych drwy gydberthnasau cydweithredol sydd wedi’u grymuso.

Byddwn yn annog dull o arwain sydd:

 • Yn hybu ein diben.
 • Yn ategu ein DNA.
 • Yn pennu canlyniadau clir ar gyfer ein hymdrechion.
 • Yn diffinio terfynau gweithredu a risg.
 • Yn hybu dysgu yn lle methiant.
 • Yn cynorthwyo cydweithwyr i arloesi.
 • Yn gwerthfawrogi cyflawniadau, ymdrechion ac ymrwymiad cydweithwyr.

Mae ateb yn credu y dylai ei arweinwyr:

 • Roi sylw i bobl.
 • Deall anghenion pobl.
 • Dangos empathi wrth ymateb.
 • Helpu i ddatrys problemau.

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →