Dod o hyd i gartref

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gartrefi sy’n addas i wahanol anghenion ac i deuluoedd o wahanol faint.

Caiff y rhan fwyaf o’n cartrefi rhent fforddiadwy eu hysbysebu ar wefan Cartrefi Dewisedig. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.

Caiff nifer fach ohonynt eu dyrannu drwy Gofrestr Tai Hygyrch Sir Benfro (PAHR) ar gyfer pobl y mae arnynt angen cartref sydd wedi’i addasu.

Mae gennym gartrefi hefyd ar gyfer pobl dros 55 oed y mae arnynt angen llety Byw’n Annibynnol.

Edrychwch ar ein dogfen ynghylch Cynlluniau Byw’n Annibynnol i gael mwy o wybodaeth.

We also have some new affordable to let homes in development.

 

I’m looking for a house to rent?

 

Ydych chi’n chwilio am dŷ i’w rentu?

I rentu un o’n cartrefi, ymunwch â’r gofrestr tai – CartrefiDewisedig@Sir Benfro – drwy lenwi ffurflen gais ar-lein y gallwch ei lawrlwytho yma neu’i llenwi ar-lein yma (bydd angen o hyd i chi lawrlwytho’r ffurflen sydd wedi’i llenwi, a’i hanfon drwy ebost i housingapplications@atebgroup.co.uk).

Caiff pob eiddo gwag ei hysbysebu ar wefan CartrefiDewisedig@SirBenfro, a phan fyddwch wedi cofrestru gallwch ddechrau cynnig am gartref. Pan welwch chi gartref sy’n diwallu eich anghenion, gallwch gofrestru eich cynnig ar wefan CartrefiDewisedig drwy ddefnyddio eich rhif aelodaeth personol.

Mae’r polisi dyrannu’n disgrifio yn fanwl sut y caiff cartrefi eu dyrannu gan bartneriaid tai CartrefiDewisedig@SirBenfro (sef ateb, Cyngor Sir Penfro a chymdeithas dai Wales & West).

Os ydych wedi cofrestru eisoes ond bod eich amgylchiadau’n newid, e.e. bod gan eich teulu aelod newydd, dywedwch wrthym drwy lenwi ein
 Ffurflen Newid i’ch Sefyllfa.

 

Ydych chi’n weithiwr lleol sydd â diddordeb mewn bod yn un o denantiaid ateb?

Os felly, cliciwch yma i lawrlwytho eich ffurflen gais, ei llenwi a’i dychwelyd i housingapplications@atebgroup.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth am CartrefiDewisedig@SirBenfro, ewch i’w wefan.

 

What if I want to swap my home with someone else? image

 

Beth os ydw i am gyfnewid fy nghartref â rhywun arall?

Mae HomeSwapper yn wasanaeth rhad ac am ddim ar gyfer ein tenantiaid sydd am symud drwy gyfnewid eu cartref â thenant Cyngor neu Gymdeithas Dai arall, yn lleol neu’n genedlaethol. Caiff trefniant o’r fath ei alw fel arfer yn drefniant ‘cydgyfnewid’.

Gall unrhyw un o denantiaid ateb ymuno â HomeSwapper. Ar ôl i chi gofrestru, bydd HomeSwapper yn chwilio am unrhyw gyfnewidiadau newydd posibl ar eich cyfer. Os oes diddordeb gennych mewn eiddo sy’n cyd-fynd â’ch anghenion, dylech ddefnyddio manylion y tenant arall i gysylltu ag ef er mwyn i chi weld eiddo eich gilydd. Cliciwch yma i gofrestru neu weld HomeSwapper.

Pan fyddwch wedi dod o hyd i eiddo addas, dylech lenwi ein
 Ffurflen Cofrestru Trefniant Cydgyfnewid a’i hanfon i lettings@atebgroup.co.uk

Ebostiwch ni yn housingapplications@atebgroup.co.uk neu ffoniwch ni ar 0800 854568.

SaveSave

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →