Telerau

Mae grŵp ateb yn gwneud pob ymdrech resymol i gynnwys a diweddaru gwybodaeth ar y wefan hon. Fodd bynnag, nid yw’n gwneud unrhyw sylw ynghylch cywirdeb na chyflawnder y wybodaeth.

Nid yw grŵp ateb, ei gyflenwyr a phartïon eraill sy’n ymwneud â chreu a darparu cynnwys y wefan hon yn atebol am unrhyw ddifrod sy’n deillio o ddefnyddio’r wefan.

Nid yw grŵp ateb yn gwarantu bod y wefan hon (neu wefannau sy’n gysylltiedig â’r wefan) yn rhydd rhag feirysau cyfrifiadurol neu unrhyw faleiswedd neu raglen gyfrifiadurol niweidiol arall.

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt â gwefannau eraill nad ydynt dan reolaeth grŵp ateb ac nad ydynt yn cael eu cynnal a’u cadw ganddo. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hynny ac nid ydym o reidrwydd yn cymeradwyo’r deunydd y maent yn ei gynnwys. Caiff unrhyw fanylion yr ydych yn eu rhoi i ni, y gallwn eich adnabod wrthynt, eu dal a’u prosesu yn unol â’n Cofrestriad Diogelu Data. Mae manylion pellach i’w gweld yn ein Polisi Preifatrwydd. Bydd y defnydd a wneir o’r wefan hon, ynghyd â’r telerau hyn, yn rhwym wrth gyfreithiau Cymru a Lloegr yn unig a fydd yn llywodraethu’n llwyr y modd y caiff pob caniatâd, eithriad, trwydded ac amod defnyddio a nodir uchod eu dehongli a’u gweithredu, ac a fydd yn llywodraethu eu heffaith.

Bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth lwyr dros bob hawliad neu anghydfod sy’n codi mewn perthynas â’r wefan hon, y defnydd a wneir ohoni a’r telerau, neu sy’n codi o ganlyniad iddynt neu mewn cysylltiad â nhw, pan fo gan awdurdodau rheoleiddio cenedlaethol awdurdodaeth dros gynnwys y wefan.

© ateb group limited
Tŷ Meyler,
St Thomas’ Green,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1QP

Mae ateb group limited yn gymdeithas gofrestredig gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (rhif cofrestru 23308R), yn landlord cymdeithasol cofrestredig gyda Llywodraeth Cymru (rhif cofrestru PO72) ac yn aelod o Cartrefi Cymunedol Cymru.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →