Swyddi gwag

Ymunwch ag ateb

Mae llawer o ffyrdd y gallwch wneud gwahaniaeth yn ateb. Cymerwch olwg ar y swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd.

Os oes angen cymorth arnoch gydag unrhyw swyddi gwag sydd wedi’u hysbysebu, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Pobl a Chyfathrebu drwy ffonio 01437 776950

 

Syrfëwr Rheoli Asedau Stoc

£30,000 y flwyddyn ynghyd â Lwfans Defnyddiwr Car Hanfodol

37 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 9.30am, 7 Rhagfyr 2021

Dyddiad y cyfweliadau: 16 Rhagfyr 2021

I gael gwybod mwy am y cyfle cyffrous hwn ac i ymgeisio, cliciwch yma

 

Cydlynydd Gwaith dan Gontract

£30,000 y flwyddyn

37 awr yr wythnos ac ymrwymiad i weithio y tu allan i oriau gwaith arferol

Dyddiad cau: 9.30am, 7 Rhagfyr 2021

Dyddiad y cyfweliadau: 16 Rhagfyr 2021

I gael gwybod mwy am y cyfle cyffrous hwn ac i ymgeisio, cliciwch yma

 

 

3 cham er mwyn ymuno ag ateb:

Cam 1:

Ewch i’n gwefan i ddarllen mwy amdanom a’r hyn rydym yn ei wneud, er mwyn gweld a ydym yn addas i’n gilydd!

Ewch i’n tudalen swyddi gwag i weld pa rolau sydd ar gael gennym. Os ydych yn hoffi’r hyn a welwch, cliciwch ar y rôl i gael gwybod mwy amdani er mwyn ymgyfarwyddo â hi.

Cam 2:

Pan fyddwch wedi darllen y dogfennau, ac os ydych yn teimlo ei bod yn rôl yr hoffech ei chyflawni, pwyswch y botwm ymgeisio. Sicrhewch fod y wybodaeth gennych wrth law, oherwydd bydd ei hangen arnoch er mwyn llunio cais gwych.

Yn ateb, rydym yn awyddus i glywed am eich sgiliau a’ch profiad a sut y maent yn berthnasol i’r rôl, felly peidiwch â bod yn ddiymhongar!

Os oes gennych anabledd, ac os hoffech gael help neu gyngor ynghylch ymgeisio neu os oes angen gwneud unrhyw addasiadau i’r broses ymgeisio, mae croeso i chi gysylltu â ni: peopleteam@atebgroup.co.uk

Pan fyddwch yn hapus â’ch cais, pwyswch y botwm Anfon ac arhoswch am fwy o wybodaeth.

Cam 3:

Ar ôl y dyddiad cau, bydd y Tîm Pobl a Chyfathrebu yn cysylltu â chi er mwyn rhoi gwybod i chi a ydych wedi eich gwahodd i gyfweliad.

Bydd y tîm yn cysylltu â phob ymgeisydd drwy ebost, felly cofiwch gadw llygad ar y negeseuon sy’n eich cyrraedd – cofiwch wirio eich ffolder sothach hefyd os na fyddwch wedi clywed gennym. Byddwn bob amser yn cysylltu â chi.

Mae’r cyfweliad yn gyfle i ni ddod i’ch adnabod chi yn well, ac yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau yr hoffech gael atebion iddynt gennym ni – peidiwch â phoeni, rydym yn bobl gyfeillgar iawn!

Byddwch yn cael cyfle hefyd i gyfarfod â rhai o aelodau eich tîm yn y dyfodol er mwyn cael sgwrs dros baned o de neu goffi.

 

Mae ein DNA yn bwysig iawn i ni, ac yn ystod y broses recriwtio byddwn yn ystyried sut mae ymgeiswyr yn cyd-fynd â’n DNA. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Ewch i’n gwefan a’n cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o fanylion am ein swyddi gwag a’r swyddi a fydd yn cael eu cynnig gennym cyn bo hir.

Rydym bob amser yn awyddus i gyfarfod â gweithwyr proffesiynol talentog a fyddai’n hoffi ymuno â’n tîm, felly sicrhewch eich bod yn edrych ar ein gwefan/cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i weld unrhyw ddiweddariadau.

‘Fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru, mae’n ofynnol i ateb gydymffurfio ag Atodlen 1 Deddf Tai 1996 sy’n gosod rhai amodau ar y berthynas rhwng Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Aelodau eu Bwrdd, a’u gweithwyr.

Diben Atodlen 1 yw sicrhau tryloywder ac uniondeb yng ngweithgareddau Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.

Egwyddor sylfaenol Atodlen 1 yw na ddylai Aelodau Bwrdd, eu perthnasau na’u cydnabod agos elwa mewn unrhyw fodd o ymwneud yr Aelod Bwrdd ag ateb.

Mae un o gyfyngiadau Atodlen 1 yn atal ateb rhag rhoi contract cyflogaeth i un o berthnasau neu gydnabod agos Aelod o’r Bwrdd. Mae ateb yn mynnu bod unrhyw unigolyn sy’n gwneud cais am swydd yn datgan y wybodaeth hon.

Oherwydd amodau Atodlen 1, ni all ateb gyflogi unrhyw un o berthnasau na chydnabod agos Aelod o’r Bwrdd.’

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →