Ein Bwrdd

Mae Bwrdd ateb yn cynnwys aelodau anweithredol y mae ganddynt y sgiliau a’r profiad ar y cyd i lywodraethu grŵp ateb.

Mae eu cyfrifoldebau llywodraethu lefel uchel yn canolbwyntio ar:

 • Bennu a monitro cyfeiriad strategol.
 • Asesu a rheoli risg.
 • Monitro ac addasu perfformiad.

Caiff gweledigaeth y Bwrdd ynghylch sut y dylai ateb gyflawni ei rwymedigaethau ei hegluro mewn dogfen o’r enw ‘The Manual’. Mae’r Bwrdd yn monitro ateb ar sail y ddogfen hon er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu’n effeithiol.

Mae’r Bwrdd yn gweithredu’n unol â ‘Fframwaith Rheoleiddio’ Llywodraeth Cymru ac mae’n cwrdd tua 12 gwaith y flwyddyn. Mae ganddo nifer o is-bwyllgorau i’w gynorthwyo gyda’i waith:

 • Y Pwyllgor Sicrwydd – sy’n gyfrifol am oruchwylio’r Bwrdd a chraffu arno ac sy’n gyfrifol am y gofrestr risg, y gofrestr asedau a rhwymedigaethau, a swyddogaethau archwilio mewnol.
 • Y Pwyllgor Pobl a Chydnabyddiaeth Ariannol – sy’n gyfrifol am asesu tâl a datblygu arferion ac amodau gweithio fel tîm.

Mae gan bob un o’n his-gwmnïau, sef Mill Bay Homes, Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru ac Effective Building Solutions, eu Byrddau eu hunain sy’n adrodd wrth riant-Fwrdd ateb yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Dyma Fwrdd ateb:
 • David Birch

  Mae gan David brofiad helaeth o weithio yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Dechreuodd ar ei yrfa fel Drafftsmon Peirianneg Drydanol cyn symud i weithio fel Rheolwr Cyfleusterau gyda BT gan ennill cymhwyster ôl-raddedig mewn Astudiaethau Rheoli. Ymunodd David â’r GIG yn 1994 fel Cyfarwyddwr Cyfleusterau yng Ngwent cyn ymgymryd â swydd y Pennaeth Gwasanaethau Contractau ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach. Yn 2004 cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Gwasanaethau i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, a phenderfynodd ymddeol yn 2010. Mae gan David brofiad o weithio yn y sector tai, oherwydd bu’n Is-gadeirydd ac yna’n Gadeirydd cymdeithas dai yng Nghaerdydd am 6 blynedd cyn ymuno ag ateb.

 • Hugh Watchman

  Mae Hugh yn rheolwr profiadol ar lefel Bwrdd ar ôl iddo fod yn gweithio ar lefel strategol yn rhyngwladol gyda rhai o gwmnïau mawr rhagorol y FTSE 100 mewn meysydd allweddol megis Gwerthu, Marchnata, TG, Caffael a Logisteg. Mae gan Hugh gymhwyster ôl-raddedig ac arferai fod yn swyddog â chomisiwn yn y fyddin. Bu’n gwasanaethu ym myddin Awstralia ac ym myddin Prydain.

 • owen jones

  Owen Jones

  Mae Owen yn Gyfarwyddwr ymgynghoriaeth annibynnol ym maes cynllunio trefol, sy’n gweithredu yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio ym maes cynllunio a datblygu, ac mae’n Gynllunydd Trefol Siartredig ac yn Aelod o’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol. Mae gwaith Owen ar hyn o bryd yn ymwneud â gweithio gyda thirfeddianwyr a datblygwyr preifat ar ystod o gynlluniau datblygu strategol sy’n cynnwys safleoedd o bwys ar gyfer datblygiadau defnydd cymysg; hyrwyddo cynlluniau datblygu; ymdrin â cheisiadau cynllunio; cynnal Asesiadau o Effeithiau Amgylcheddol; ac ymdrin ag ymholiadau gan y cyhoedd. Mae gan Owen radd MSc mewn Datblygu Eiddo Preswyl.

 • Sharron Lusher

  Mae gan Sharron brofiad helaeth o weithio ar lefel strategol ar gyfer prif ddarparwr addysg ôl-16 Sir Benfro. Cafodd Sharron ei phenodi’n Bennaeth Coleg Sir Benfro yn 2012 ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn archwilio a gwaith yn ymwneud â sicrwydd. Daeth Sharron yn gynghorydd arbennig i Fwrdd Corfforaeth Coleg Sir Benfro ym mis Gorffennaf 2018, a derbyniodd benodiad cyhoeddus ym mis Mawrth 2019 i fod yn aelod o Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru.

 • Jackie Leonard

  Mae Jackie yn Ymgynghorydd, ac mae’n gweithio yn y sector tai ers dros 20 mlynedd fel Cyfarwyddwr. Mae arbenigedd a sgiliau Jackie wedi’u defnyddio mewn amryw rolau gwasanaeth ar draws y sector, a hynny ym maes cynllunio, rheoli cyllidebau, rheoli contractau a darparu gwasanaethau.

 • Jade Francis

  Mae Jade yn Frocer/Rheolwr Morgeisi Annibynnol yn Willcox Financial Limited ac mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa yn gweithio fel uwch-swyddog yn y sector bancio. Mae gan Jade brofiad helaeth o ddarparu cyngor ariannol i gleientiaid ac mae ganddi Ddiploma mewn Cyflawni Busnes ym maes Bancio Manwerthol.

 • Anthony James

  Mae Anthony James yn Rheolwr Ariannol yn y diwydiant powdrau metelegol ac aloi. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes ariannol ar ôl dal swyddi yn y diwydiant adeiladu ac ennill profiad ymarferol cyn hynny o ymwneud â’r sector corfforaethol, gwaith archwilio, unig fasnachwyr, partneriaethau, datblygu busnes, a threthi. Mae Anthony yn un o Gymrodyr Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →