Ein Timau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Mae pob un o’n timau yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid ond y timau canlynol sy’n darparu mwyafrif ein gwasanaethau rheng flaen.

Ein Timau Gwasanaethau i Gwsmeriaid:

Y TÎM GWASANAETHAU I GWSMERIAID

Mae’r rhan fwyaf o’r ymholiadau a gawn yn ymholiadau dros y ffôn, drwy ebost neu drwy gyfryngau cymdeithasol, a chânt eu hateb gan aelodau ein Tîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid. Gallant ymdrin â’r rhan fwyaf o’ch anghenion o ddydd i ddydd o ran gwasanaeth, a nhw yw’r man cychwyn gorau bob tro.

Y TÎM CEFNOGAETH I GWSMERIAID

Os oes angen mwy o gymorth, gall y Swyddogion Ardal sy’n rhan o’n Tîm Cymorth i Gwsmeriaid eich helpu gydag unrhyw faterion sy’n ymwneud â’ch tenantiaeth, er enghraifft trefniadau gosod tai, ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac ati.

TîM ATEBION ARIANOL

Gall ein Tîm Atebion Ariannol eich helpu gyda thaliadau rhent, ôl-ddyledion rhent, budd-daliadau a chyllidebu.

Y FENTER YMGYSYLLTU

Mae ein Tîm Datblygu Cymunedol yn helpu cwsmeriaid i wella’r cymunedau y maent yn byw ynddynt, yn darparu rhai gwasanaethau cymorth arbenigol, yn ymgysylltu â chwsmeriaid i ofyn ‘beth sy’n bwysig i chi?’ ac yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau.

Y TÎM ATEBION O RAN CYMORTH

Mae ein Tîm Byw’n Annibynnol yn cynnig cymorth penodol i bobl hŷn yn ein cynlluniau Byw’n Annibynnol ac yn y gymuned. 

Y TÎM ATEBION O RAN CYNNAL A CHADW

Os oes angen cynnal a chadw eich eiddo, mae gennym dîm o grefftwyr sy’n cynnwys seiri, plymwyr/peirianwyr gwresogi, trydanwyr a chrefftwyr eraill sydd â chymwysterau proffesiynol. Dyma’r tîm:

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →