Dogfennau

Wrth i ateb symud yn ei flaen, byddwn yn diweddaru’r dudalen hon â dogfennau sy’n ymwneud â’r grŵp a’r modd yr ydym yn gweithio i greu atebion gwell o ran byw.

Adnoddau Corfforaethol Allweddol

Mae’r ddogfen ganlynol yn dangos ‘sut beth yw da’ i ateb…

Caiff y Weledigaeth ei hategu gan yr esboniadau manylach canlynol o’r hyn y mae angen i ni ei wneud er mwyn gwella…

  •  #1 Disgwyl – Y man cychwyn a’r man gorffen yw ein Hymrwymiad i’n Cwsmeriaid
  • #2 DNA – Heb y Diwylliant a’r Arweinyddiaeth gywir, ni fydd modd i ni wireddu ein Gweledigaeth
  • #3 Cynllunio – Rhaid i ni gynllunio i lwyddo – ein Cynllun Strategol 3 blynedd ar gyfer 18/19 i 20/21
  • #4 Cyflawni – Ein dull o ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl
  • #5 Rhoi sicrwydd – Sut y byddwn yn rhoi sicrwydd ein bod yn gwireddu ein Gweledigaeth
Hunanwerthuso ac Adolygiadau Blynyddol

Rydym yn cynnal asesiad blynyddol o berfformiad ein grŵp er mwyn amlygu llwyddiannau a meysydd ar gyfer gwella. Dyma ein hadroddiadau diweddaraf:

20/21 – Straeon ateb 4

19/20 – Straeon ateb 3

18/19 – Straeon ateb 2

17/18 –  Straeon ateb 1

Adolygiadau Corfforaethol

Bob blwyddyn rydym yn darparu diweddariad ynghylch materion llywodraethu a materion ariannol y flwyddyn ariannol flaenorol. Mae ein hadolygiadau diweddaraf i’w gweld isod…

20/21 – Adolygiad Corfforaethol 4 (Fersiwn Saesneg). Cyfieithiad Cymraeg i ddod yn fuan.

19/20 – Adolygiad Corfforaethol 3

18/19 – Adolygiad Corfforaethol 2

17/18 – Adolygiad Corfforaethol 1

Cynllun Strategol

Rydym yn adolygu ein cynllun strategol bob blwyddyn. Mae ein hadolygiad diweddaraf i’w weld isod…

20/21 – Adolygiad o’r Cynllun Strategol – Blwyddyn 1

19/20 – Adolygiad o’r Cynllun Strategol – Blwyddyn 2

18/19 – Adolygiad o’r Cynllun Strategol – Blwyddyn 1

Cyfrifon Statudol

20/21

19/20

18/19 

17/18 

Cynllun Iaith Gymraeg

A baratowyd yn unol â Chanllawiau Comisiynydd y Gymraeg dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Polisïau Allweddol
Contractwyr
Cyhoeddiadau Cartrefi Cymunedol Cymru

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →