Pam ni?

Cewch hwyl wrth wneud gwahaniaeth…

Byddwch yn rhan o dîm sy’n anelu yn uchel. Rydym yn datblygu amgylchedd tîm er mwyn ceisio gwneud mwy yn gyson er budd y cwsmeriaid yr ydym yn eu gwasanaethu, drwy ddulliau hyblyg ac ystwyth o weithio. Mae ein DNA yn ateb yn adlewyrchu sut y dylai gweithio i ateb deimlo, ac rydym yn gobeithio bod ein dull gweithredu yn cyfateb i’r hyn yr ydych chi’n chwilio amdano.  Pam ni?

Mae DNA ateb yn canolbwyntio ar ymddiriedaeth, cydberthynas a grymuso.

Helpwch ni i ffurfio ein DNA a bod yn driw iddo…

 • #YmddiriedYnochChi

 • #HybuHygyrchedd

 • #CyflawniCanlyniadau

Mae ein DNA wedi’i ddatblygu er mwyn ein galluogi i wneud ein gorau glas a bod gystal ag y gallwn er budd y cwsmeriaid yr ydym yn eu gwasanaethu. Bydd ein diwylliant sefydliadol yn eich annog i wneud penderfyniadau, perchenogi’r gwasanaethau a ddarperir gennych a’u gwella, ac mae’n cydnabod bod gan bob un ohonom ran i’w chwarae yn y gwaith o ddatblygu dull o arwain sy’n canolbwyntio ar bobl ac ar ganlyniadau. Cael gwybod mwy am ein DNA a’n dull o arwain.

ANELU’N UCHEL

Helpwch ni i gyflawni mwy…

Mae ein diben a’n cynllun strategol yn adlewyrchu ein huchelgais i beidio ag aros yn llonydd. Rydym am roi mwy i’n cwsmeriaid drwy gael ein herio a thrwy arloesi gyda’n gwasanaethau. Cymerwch olwg ar ein blaenoriaethau strategol i weld beth yr ydym yn canolbwyntio arno a sut yr ydym yn perfformio. Cliciwch i gael gwybod mwy am ein cynllun strategol.

EIN GWEITHLE

Helpwch ni i arloesi gyda’r modd yr ydym yn gweithio…

Mae ein tîm Cynnwys i Wella wedi datblygu cynigion ynghylch sut y dylai gweithle ateb edrych a theimlo. Rydym yn creu dulliau mwy hyblyg ac ystwyth o weithio, gan ddefnyddio technoleg cwmwl i’n galluogi i gael mynediad i’n systemau o amryw leoliadau. Bydd ein swyddfeydd yn cael eu hailystyried fel eu bod yn adlewyrchu ein DNA, ac mae ein hamodau a’n telerau yn cael eu hailwampio er mwyn sicrhau ein bod yn denu ac yn cadw pobl wych ar gyfer ein tîm. Dylai hynny blesio pawb!

GWOBRWYO A CHYNNIG BUDDION

Yn ateb, rydym yn gwobrwyo staff am eu gwaith caled drwy ddarparu ystod o fuddion sy’n galluogi ein cydweithwyr i gael bywyd hyblyg ac iach o ran gwaith. Mae ein timau’n ein helpu i ddatblygu ein trefniadau ar gyfer gwobrwyo a chynnig buddion. Mae’r rhain i’w gweld yn ein dogfen ‘working @ ateb’ a gallwch weld y ddogfen drwy glicio yma.

 • Cyflogau sy’n cael eu meincnodi’n rheolaidd.
 • 30 diwrnod o wyliau bob blwyddyn (pro rata) yn ogystal â gwyliau banc a thridiau ychwanegol.
 • Tâl salwch galwedigaethol (ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).
 • Pensiwn (bydd gofynion ynghylch cymhwysedd yn berthnasol).
 • Aelodaeth am ddim o’n cynllun gofal iechyd (bydd gofynion ynghylch cymhwysedd yn berthnasol).
 • Cloc ymddiriedaeth a chyfleoedd i weithio’n ystwyth.
 • Cyfleoedd i ddysgu a datblygu.
 • Hawl i barcio am ddim ar ein safleoedd.
 • Prawf golwg am ddim a chyfraniad at gost sbectol.
 • Diwrnodau gwirfoddoli.
 • Rhaglen lesiant.
 • Cyfleoedd i fod yn rhan o dîm, e.e. y Grŵp Digwyddiadau Elusennol, Fforwm y Tîm Cynnwys i Wella.

SUT YR YDYM YN CYTUNO AR GYFLOGAU YN ateb

Rydym yn ceisio denu’r sgiliau a’r profiadau gorau i ateb, gan sicrhau ar yr un pryd ein bod yn gwarchod y buddsoddiad sydd ar gael i ni wella’r gwasanaethau a ddarperir a datblygu cartrefi newydd ledled y gorllewin. Cliciwch yma yma i weld rhagor o fanylion ynghylch sut yr ydym yn cytuno ar gyflogau a threfniadau gwobrwyo eraill yn ateb.

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am gydnabyddiaeth ariannol ein huwch-reolwyr bob blwyddyn yn ein cyfrifon blynyddol. I gael rhagor o fanylion am gydnabyddiaeth ariannol ein huwch-reolwyr, gallwch hefyd ddarllen adroddiad Cartrefi Cymunedol Cymru ynghylch Tryloywder Tâl.

DYSGU A DATBLYGU

Mae ateb wedi ymrwymo i gynorthwyo ein tîm drwy ystod eang o weithgareddau dysgu, sy’n amrywio o ymwybyddiaeth o iechyd meddwl i gymwysterau proffesiynol megis Diploma gan y Sefydliad Tai Siartredig.

I gynorthwyo ein cydweithwyr i gyflawni eu nodau o ran dysgu a datblygu, mae nifer o opsiynau cymorth ar gael sy’n cynnwys:

 • Diwrnodau astudio ac absenoldeb astudio.
 • Talu ffïoedd aelodaeth myfyriwr.
 • Cymorth mentor.

Pam ni? … Ydych chi’n berson tebyg i hyn? Os felly, cliciwch yma i weld ein swyddi gwag ar hyn o bryd.

DYMA’R SECTOR TAI

Mae tai cymdeithasol yn sector deinamig ac uchelgeisiol sy’n cynnig cyfleoedd gwych o ran gyrfa. Mae’r wefan Dyma’r sector Tai wedi’i chreu er mwyn sôn am sut brofiad yw gweithio yn y sector, a’r holl swyddi amrywiol sydd ar gael.

Yma, gallwch ddarllen am yrfaoedd go iawn yn y sector tai gan y bobl eu hunain, gallwch ddysgu sut mae dechrau ar yr yrfa yr hoffech ei dilyn a gallwch gael gwybod am y ffyrdd gorau o wneud cais am swyddi newydd cyffrous.

I’r sawl sy’n newydd i’r sector tai cymdeithasol, gallwch gael gwybod hefyd beth y mae cymdeithasau tai’n ei wneud a ble y maent wedi’u lleoli.

Rydym yn falch o gefnogi’r prosiect ‘Dyma’r sector Tai’ hwn ac yn falch o helpu pobl i ddod o hyd i’w gyrfa ddelfrydol ym maes tai.

#DymarSectorTai

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →