Diwedd Tenantiaeth

 • Enw Cyntaf:
 • Cyfenw:
 • E-Bost:
 • Rhif Ffôn:
 • Cyfeiriad Eiddo:
 • Cyfeiriad Ymlaen:
 • Dyddiad Terfynu:
 • Rheswm Dros Gadael:
 • Cytunaf y bydd yr eiddo hwn yn cael ei adael yn lân ac yn daclus gyda sbwriel wedi'i waredu a phob eitem bersonol yn cael ei symud o'r safle. Rwy'n deall y bydd unrhyw ddifrod neu daliadau am lanhau neu gael gwared ar eitemau o'r eiddo yn cael eu hanfon ymlaen ataf i gael eu talu.
 • Trwy dicio’r blwch isod, rwyf yn caniatáu i ateb ddefnyddio fy nata personol i ateb i’r cais am wasanaeth hwn. Bydd fy nata’n cael eu cadw’n ddiogel a’u defnyddio i gyflawni’r cais am wasanaeth a ddewiswyd yn unol â datganiad preifatrwydd ateb. Cyfeiriwch at ddatganiad preifatrwydd ateb i ddeall sut rydym yn diogelu eich data personol. Ar gyfer ymholiadau data personol, ceisiadau mynediad i ddata, diwygiadau neu ddilead, e-bostiwch mydata@atebgroup.co.uk

  Rydw i’n caniatáu i chi ddefnyddio fy nata personol

← Yn ôl i’r wefan

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →