Dod o Hyd i Gartref

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gartrefi sy’n addas i wahanol anghenion a theuluoedd.

Rydym yn cynnig cartrefi sydd ar werth yn ôl ein cynllun rhanberchnogaeth, tai fforddiadwy ar osod a llety byw’n annibynnol ar gyfer pobl sy’n hŷn na 55.

Mae gennym Gofrestr Tai Hygyrch Sir Benfro ar gyfer pobl sydd angen eiddo addasiedig.

Mynnwch gipolwg ar y cartrefi newydd byddwn ni’n eu hadeiladu yn ystod y 12 mis nesaf!

Chwilio am dŷ i’w rentu?

I symud i gartref arall, ymunwch â ChoiceHomes@Pembrokeshire drwy lenwi ffurflen gais ar-lein y gallwch ei lawrlwytho yma. Hysbysir pob eiddo gwag ar y wefan ac unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch ddechrau cynnig pris am gartref! Pan welwch chi gartref sy’n addas ar gyfer eich anghenion, gallwch gofrestru eich cynnig drwy ddefnyddio’ch rhif aelodaeth bersonol.

A ydych chi’n weithiwr lleol sydd â diddordeb mewn bod yn denant ateb? Os felly, cliciwch yma i lawrlwytho a llenwi’ch ffurflen gais a’i dychwelyd at lettings@atebgroup.co.uk

Os ydych eisoes wedi cofrestru ond mae’ch sefyllfa wedi newid, e.e. aelod teulu newydd, dywedwch wrthym drwy lenwi ein
 Ffurflen Newid Sefyllfa.

Am ragor o wybodaeth am ChoiceHomes@Pembrokeshire, ewch i’w gwefan.

Rhentu i Brynu

• Gallwch chi fforddio taliadau misol ond heb gynilo digon ar gyfer blaendal

Rydych chi am berchen ar gartref eich hun yn y pen draw

Mae incwm cyfunol eich cartref < £60,000

• Talu rhent ond dim morgais am hyd at 5 mlynedd

Cynilo cyfandaliad ar gyfer blaendal wrth rentu’r eiddo

Defnyddio’r blaendal i helpu prynu’r eiddo rydych chi’n ei rentu

Bydd ceisiadau yn cael eu derbyn ar sail ‘y cyntaf i’r felin’ – felly peidiwch ag oedi, cliciwch yma am ragor o wybodaeth nawr!

Beth os wyf am gyfnewid fy nghartref â rhywun arall?

Mae Homeswapper yn wasanaeth am ddim ar gyfer ein tenantiaid sydd am symud drwy gyfnewid eu cartref â thenant Cyngor neu Gymdeithas Tai arall, yn lleol neu’n genedlaethol. Gelwir hyn yn ‘gydgyfnewid’ gan amlaf.

Gall unrhyw denant ateb ymuno â HomeSwapper. Ar ôl cofrestru, bydd HomeSwapper yn gwirio unrhyw gyfnewidiadau posibl i chi. Os oes diddordeb gennych mewn cyfnewidiad, defnyddiwch fanylion y tenant arall i gysylltu â nhw er mwyn gweld eiddo eich gilydd. Cliciwch yma i gofrestru neu weld Homeswapper.

Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i gyfnewidiad, llenwch ein
 Ffurflen Cofrestru Cyfnewidiad a’i hanfon i lettings@atebgroup.co.uk

E-bostiwch ni ar lettings@atebgroup.co.uk neu ffoniwch 0800 854568.

SaveSave

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →