Cwestiynau Cyffredin

 • Hidlor:

 • Ydych chi’n derbyn CV?

  Gofynnwn i bob ymgeisydd lenwi ein ffurflen gais i sicrhau eu bod nhw’n darparu’r holl wybodaeth rydym ei hangen, fel rhan o’n proses recriwtio. Os bydd arnom angen CV fel rhan o'ch cais, bydd hwn yn cael ei fanylu yn y broses ymgeisio.

 • Ni allaf i ddod o hyd i’m holl ddogfennau; alla i dal ddod i’r cyfweliad?

  Na phoenir; gallwch ddod i’r cyfweliad heb eich dogfennaeth. Fodd bynnag, os ydych chi’n llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd yn ofynnol i ni weld yr holl ddogfennau y gofynnwyd amdanynt cyn cadarnhau’ch cynnig.

 • Beth sy’n digwydd os na allaf i ddod o hyd i’m tystysgrif o gymhwyster?

  Bydd angen i chi gysylltu â’ch bwrdd arholiad, ysgol neu brifysgol ac ati, i gael tystysgrifau newydd o’ch poced chi.

 • Ni allaf ddod ar y dyddiad cyfweliad/amser a roddwyd – beth yw fy newisiadau?

  Yn gyntaf, ffoniwch ein hadran AD (Adnoddau Dynol) ar 01437 776950 neu  01437 776952 i’n hysbysu na allwch chi ddod ar y dyddiad/amser gwreiddiol. Efallai y bydd yn bosib i ni aildrefnu’ch cyfweliad. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn bosibl bob tro.

 • Rwyf wedi cyflwyno fy nghais ond heb glywed dim byd yn ôl – beth dylwn ei wneud?

  Gwiriwch fod y dyddiad cau wedi cyrraedd oherwydd na fyddwch yn clywed gennym nes i’r swydd wag gau. Os yw’r dyddiad cau wedi cyrraedd, gwiriwch eich e-byst a’ch blwch sothach oherwydd anfonir pob cyfathrebiad ynat y cyfeiriad e-bost a ddarparwyd yn eich cais. Os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth o hyd, ffoniwch ein Hadran AD ar 01437 776950/01437 776952.

 • Ydych chi’n derbyn ceisiadau hwyr?

  I fod yn deg â phob ymgeisydd, mewn sefyllfaoedd arferol nid ydym yn derbyn ceisiadau hwyr. Mae’n bwysig felly eich bod chi’n nodi dyddiadau/dyddiadau cau allweddol cyn i chi ddechru’ch cais. Sicrhewch eich bod chi’n rhoi digon o amser i’ch hunan i gyflwyno’ch cais rhag ofn i chi gael anawsterau technegol.

 • Rwyf wedi cyflwyno fy nghais yn ddiweddar – beth sy’n digwydd nesaf?

  Ar ôl y dyddiad cau, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn eich cynghori os ydych chi wedi’ch dethol ar gyfer cyfweliad. Bydd yr e-bost yn rhoi’r dyddiad/amser, man cyfarfod a dogfennaeth angenrheidiol i chi ddod ag ef gyda chi. Gallwch gadw’ch lle cyfweliad drwy ddolen yn ein e-bost. Yn y cyfweliad, byddwch yn ateb cyfres o gwestiynau, ac efallai y bydd angen i chi gwblhau asesiad neu roi cyflwyniad gan ddibynnu ar y swydd rydych chi wedi ymgeisio amdani. Byddwn yn rhoi gwybod i chi yn yr hysbyseb wreiddiol os yw asesiad yn ofynnol am y swydd ai peidio. Yn dilyn y cyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi eto i roi gwybod i chi os ydych chi wedi bod yn llwyddiannus.

 • A fyddaf yn clywed os ydw i wedi bod yn aflwyddiannus?

  Yn ateb, byddwn bob amser yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi ynghylch canlyniad eich cais neu’ch cyfweliad. Rydym eisiau eich helpu i fod yn llwyddiannus yn eich chwiliad swydd dyfodol, felly dywedwch wrthym os hoffech chi adborth ar eich cais cyfweliad.

 • A allaf gyflwyno fy rhybudd o ymddiswyddiad pan fyddwch yn cynnig y swydd i mi?

  Rydym yn eich cynghori i beidio â chyflwyno rhybudd nes y byddwn wedi anfon cadarnhad o gynnig o gyflogaeth atoch. Mae hyn yn golygu y byddem yn hoffi i chi ymuno â ni ond mae angen i ni ymgymryd â rhai gwiriadau/cliriadau cyn i chi wneud hynny. Bydd y rhain yn cynnwys geirdaon boddhaol, cliriad iechyd ac, gan ddibynnu ar y swydd, gallai hyn gynnwys y gwiriadau dilynol:

  • Datgelu a gwahardd.
  • Trwydded yrru ac yswiriant cerbyd.
  • Cymwysterau.
  Unwaith y byddwn wedi derbyn y gwiriadau/cliriadau boddhaol, byddwn yn gallu anfon cynnig cadarn atoch.

 • Pa mor hir ar ôl cael cynnig y swydd gallaf ddechrau?

  Unwaith y byddwch yn derbyn eich cynnig cadarn, bydd angen i chi drafod â’ch cyflogwr cyfredol a chytuno ar ddyddiad gadael. Unwaith y byddwch yn gwybod y dyddiad hwn, cysylltwch â ni a gallwn gytuno ar ddyddiad i chi ymuno â ni.

 • Sut ydw i’n gwneud cais?

  Gallwch ymgeisio ledled y Grŵp ar gyfer ein holl swyddi gwag ar-lein drwy ddefnyddio ein gwefan recriwtio.

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →