Cwestiynau Cyffredin

 • Hidlor:

 • Sut byddwch yn ymdrin â’m cwyn?

  • Byddwn yn cydnabod achos eich pryder yn ffurfiol o fewn 5 niwrnod yn ysgrifenedig drwy e-bost neu lythyr.
  • Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym sut hoffech chi i ni gyfathrebu â chi a chadarnhau os oes anghenion penodol gennych – er enghraifft, os oes anabledd arnoch chi.
  • Byddwn yn ymdrin a’ch pryder mewn modd gonest ac agored i sicrhau na fydd eich perthynas â ni yn y dyfodol yn dioddef dim ond oherwydd eich bod chi wedi mynegi pryder neu wedi cyflwyno cwyn.

 • A oes hawl gen i gael anifail anwes?

  Mae’n rhaid i bob tenant sydd am gadw anifal answesofyn am ganiatâd gan ateb. Mae’r cyfyngiadau canlynol yn berthnasol: (a) Ni chaniateir ceffylau neu dda byw mewn unrhyw eiddo. (b) Ni chaniateir cŵn mewn fflatiau. (c) Ni chaniateir mwy na ddau gi mewn unrhyw eiddo. (d) Ni chaniateir cŵn a ystyrir yn beryglus yn ôl Deddf Cŵn Peryglus. I gyflwyno cais, llenwch ein  Ffurflen Ganiatâd Meddu ar Anifail Anwes..

 • Pa mor hir fyddwch angen arnoch i ymdrin â’m cwyn?

  Anelwn at ddatrys achosion pryder cyn gynted â phosibl a disgwyliwn ymdrin â’r mwyafrif llethol o fewn 28 niwrnod. Os yw eich cwyn yn fwy cymhleth, byddwn yn:

  • Rhoi gwybod i chi o fewn yr amser hwn pam ein bod ni’n meddwl bod angen mwy o amser i’w harchwilio.
  • Dweud hyd yr amser rydym yn disgwyl y bydd angen.
  • Rhoi gwybod i chi lle rydym wedi cyrraedd â’r archwiliad.
  • Rhoi diweddiadau rheolaidd i chi, gan gynnwys dweud pe gallai unrhyw ddatblygiadau newid ein hamcangyfrif gwreiddiol.

 • Beth os na fyddwch chi’n datrys y mater?

  Os nad ydym yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch ggyflwyno cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r Ombwdsman yn annibynnol o bob corff llywodraethol a gall ymchwilio i mewn i’ch cwyn os ydych chi’n credu eich bod chin bersonol, neu’r unigolyn rydych yn cwyno ar ei ran:

  • Wedi cael eich trin yn annheg neu wedi derbyn gwasanaeth gwael drwy ryw fethiant ar ran y corff sy’n ei ddarparu.
  • Wedi’ch rhoi dan anfantais yn bersonol gan fethiant gwasanaeth neu wedi cael eich trin yn annheg.
  Disgwylia’r Ombwdsman i chi ddod â’ch pryderon i’n sylw ni’n gyntaf a rhoi cyfle i ni unioni’r cam. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsman drwy: Rhif Ffôn:: 0845 6010987 E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk yn ysgrifenedig: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus am Gymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ.

 • Sut mae’r ap niwsans sŵn yn gweithio?

  Mae’r Ap Sŵn yn fodd cyflym a hawdd i gofnodi sŵn sy’n peri poendod a blinder. Bydd angen ffôn ‘clyfar’ i ddefnyddio’r ap hwn ac os oes gennych chi fand llydan ni fyddwch yn defnyddio lwfans data’ch ffôn symudol. Cyn i chi lawrlwytho’r ap, ffoniwch Ganolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551 a fydd yn cymryd eich manylion ac yn cyfeirio'ch achos at Ddiogelu’r Cyhoedd. Ar ôl i chi lawrlwytho’r ap a rhoi gwybod i’r Cyngor, gallwch ddechrau recordio’r sŵn sy’n achosi problemau ar unwaith. Lanlwythir y recordiadau’n uniongyrchol i wefan ddiogel i’w asesu ac wedyn gwneir penderfyniad am y weithred sydd ei hangen. Gallwch wneud cynifer o recordiadau ag sydd angen – mae pob recordiad yn para hyd at 30 eiliad.

 • Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn adrodd am broblem?

  Pan fyddwch chi'n adrodd am broblem niwsans cymdogion neu ymddygiad gwrthgymdeithasol wrthym, byddwn yn cynnig cyngor i chi, yn cymryd gwybodaeth gennych chi ac yn dweud wrthych ba gamau gallwn eu cymryd i helpu i’w datrys. Byddwn yn cadw draw o ddigwyddiadau untro y gallant gael eu datrys yn hawdd rhwng cymdogion ac atal problemau rhag digwydd yn y dyfodol. Byddwn yn ymwneud â digwyddiadau mwy difrifol o niwsans cymdogion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol pan fydd tystiolaeth gennym ac mae angen gweithredu. Gyda rhai problemau, mae angen help eraill arnom. Gweithiwn mewn partneriaeth â’r Heddlu, yr Awdurdod Lleol ac asiantaethau eraill i ymdrin ag achosion mwy difrifol o niwsans ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a darparu cefnogaeth i’r rhai y mae’n effeithio arnynt ac i ddiogelu ein cymunedau.

 • Sut gallaf adrodd am broblem?

  Os ydych chi’n profi niwsans cymdogion neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynghori am yr hyn a allwn wneud a pha gamau gallwch gymryd i’w ddatrys. Llenwch ein Ffurflen Ar-lein i wneud cwyn a ffeilio adroddiad heddiw.

 • Beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?

  Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw ymddygiad sy’n debygol o beri poendod neu niwsans i unigolyn arall, sy’n cynnwys defnyddio’ch cartref at ddibenion anghyfreithlon, neu ymddygiad sy’n effeithio ar weithrediadau rheoli tai ateb.

 • Rwyf yn anabl ac mae angen cartref addasedig arnaf i. A allwch fy helpu?

  Gallwn! Mae tua 30 o fynglos addasedig gennym wedi’u hadeiladu’n benodol ar gyfer pobl ag amrywiaeth o anableddau. Cwblhewch ein   Ffurflen Gais i gofrestru ar gyfer ein cofrestr tai hygyrch. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â lettings@atebgroup.co.uk

 • Ble mae cartrefi ateb?

  Mae amrywiaeth o gartrefi gennym ledled y Gorllewin. Cliciwch yma i gael cipolwg!

 • Rwyf am brynu fy nghartref fy hun ond methu i’w fforddio. A allwch fy helpu?

  Efallai mai tŷ rhanberchnogaeth yw’r peth i chi! Mae rhanberchnogaeth yn gynllun rhan-brŷn/rhan-rent Mae’n gwneud hi’n bosibl i bobl brynu cartref na fyddent yn gallu fforddio fel arall. Fe’i dyluniwyd fel carreg lam i helpu pobl ddringo’r ysgol eiddo i berchen ar eu cartref eu hunain yn gyfan gwbl, gan ganiatáu iddynt brynu cyfrannau pellach yn eu cartref (Dringletya) pan fyddant yn gallu fforddio gwneud hynny. Cliciwch yma i wybod mwy!

 • Rwyf yn byw mewn cartref ateb ac am adael. Beth sydd angen i mi ei wneud?

  Mae rhaid i chi ein hysbysu drwy gwblhau ein  Ffurflen Diwedd Tenantiaeth 28 niwrnod cyn eich dyddiad gadael. Os byddwch yn gadael eich cartref mewn cyflwr glân a gwag, gallwch fod yn gymwys am ein cynllun anogol 'glân a gwag’. Os byddwch yn gadael eich cartref yn lân ac yn wag, a bod gennych gyfrif heb ddyledion rhent, byddwn ni’n rhoi taleb gwerth £50 Love 2 Shop i chi. Mae hyn yn amodol ar archwiliad gan swyddog ardal.

 • Beth am fy nghanfodydd deuocsid carbon?

  Mae ateb wedi darparu canfodyddion deuocsid carbon i’w gwsmeriaid a bydd yn eu profi a’u hamnewid fel rhan o wiriad blynyddol diogelwch. Rhowch wybod i ni os yw’ch canfodydd ar goll, wedi’i ddifrodi, yn ddigffygiol neu os ydych chi’n ansicr a byddwn yn gosod un newydd yn rhad ac yn ddim.

 • Beth sy’n digwydd os ydw i’n colli apwyntiad?

  Byddwn yn gadael cerdyn galw a bydd angen i chi gysylltu â ni i ai-drefnu eich apwyntiad. Gallwn godi tâl arnoch chi am yr apwyntiad a fethwyd.

 • Beth os oes angen i mi aildrefnu fy apwyntiad?

  Os na allwch wneud eich apwyntiad trefnedig, mae rhaid i chi gysylltu â ni drwy e-bostio heatingservicing@atebgroup.co.uk neu ein ffonio ar 0800 854568. Fel arfer, mae angen rhybudd o ddiwrnod arnom.

 • Pryd fydd fy apwyntiad nwy-wasanaeth nesaf?

  Byddwn yn trefnu archwiliad diogelwch nwy, a chysylltu â chi ymlaen llaw i wneud apwyntiad i ymweld â chi yn eich cartref. Ar ôl ei drefnu, mae rhaid i chi ganiatáu mynediad i’ch cartref i gwblhau gwaith cynnal neu wiriadau diogelwch ar declynnau.

 • Mae angen addasiad arnaf i – beth yw’r broses?

  Am fân addasiadau megis canllawiau, seddi cawod neu osod tapiau lifer, llenwch y ffurflen  ‘adrodd am addasiadau’ ar-lein. Os ydych chi angen addasiad mwy, cysylltwch â Chyngor Sir Benfro ar 01437 768551 a fydd yn trefnu amser i therapydd galwedigaethol ddod i gwrdd â chi ac asesu’ch anghenion.

 • Beth os oes gen i broblem atgyweirio nad yw’n gyfrifoldeb atgyweirio Ateb? A allwch fy helpu o hyd?

  E-bostiwch ni repairs@atebgroup.co.uk a chan ddibynnu ar natur y broblem, gallwn eich cynghori’n unol â hynny.

 • Beth os oes angen i mi aildrefnu fy apwyntiad?

  Dim problem! Gallwch e-bostio ni yn repairs@atebgroup.co.uk neu ein ffonio ar 0800 854568.

 • Pryd fydd fy mhoblem yn cael ei hatgyweirio?

  Os yw’ch atgyweiriad yn argyfwng, byddwn yn ymdrin ef o fewn 24 awr. Gan ddibynnu ar ddifrifoldeb yr argyfwng, anelwn at fod gyda chi cyn gynted â phosibl. Os nad yw’ch problem yn argyfwng, byddwn yn cytuno ar apwyntiad â chi. Byddwn fel arfer yn rhoi dewis o fore, prynhawn neu slot apwyntiad ‘osgoi amser hebrwng yr ysgol’ ar ddydd sy’n addas i chi. Os oes angen anfon contractwr at eich cartref, bydd e’n cysylltu i drefnu apwyntiad yn uniongyrchol â chi.

 • A allaf wneud adnewyddiadau yn fy nghartref?

  Mae adnewyddiad yn unrhyw waith neu osodiad a wnaed er lles y tenant. Gallai gynnwys amnewid neu ddiweddaru unrhyw beth sydd eisoes ynoneu ychwanegiad. Gall gynnwys unrhyw osodyn neu osodiad parhaol neu dros dro wedi’u hatodi i’r tir neu’r adeilad rydych chi’n byw ynddo. Bydd angen caniatâd gan ateb arnoch i wneud adnewyddiadau. I gyflwyno cais, llenwch ein  Ffurflen Gais Caniatâd i Wneud Gwaith/Adnewyddiadau..

 • Rwyf am derfynu fy nhenantiaeth, sut dylwn eich hysbysu?

  Rydym yn gofyn am 28 niwrnod o rybudd gan bob tenant os yw am adael ei dŷ. Gallwch lenwi ein  Ffurflen Diwedd Tenantiaeth am ragor o wybodaeth neu gysylltu â lettings@atebgroup.co.uk

 • Hoffwn i ychwanegu rhywun i’r denantiaethneu ei dynnu oddi arno Sut gallaf wneud hyn?

  Os ydych chi’n gyd-denant, bydd angen cydsyniad gan y ddau denant arnom i’ch tynnu chi oddi ar y denantiaeth.  Gellir darparu hyn drwy e-bostio lettings@atebgroup.co.uk – gofynnwn hefyd am gyfrif rhent gwag cyn gwneud unrhyw newidiadau. I ofyn i dynnu rhywun oddi ar y denantiaeth, defnyddiwch ein  Ffurflen Ar-lein. CadwCadwCadwCadw

 • A allaf brynu fy nghartref?

  Gall rhai o denantiaid ateb brynu eu cartrefi drwy’r cynlluniau Hawl i Gaffael (HIG) neu Hawl i Brynu (HIB). Fodd bynnag, efallai na fydd rhai tenantiaid yn gymwys. I fod yn gymwys am yr Hawl i Gaffael, mae’n canlynol yn berthnasol:

  • Rhaid y cafodd eich cartref ei adeiladu wedi 1 Gorffennaf 1997.
  • Ni all fod ardal wledig yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru
  • Ni all fod fewn ardaloedd Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
  • Ni chafodd ei aadeiladu’n benodol ar gyfer pobl hŷn neu bobl ag anabledd
  Sylwch fod Llywodraeth Cymru bellach wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol i ddiddymu’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael ledled Cymru. Darllenwch y  Ddogfen Ganllaw am sut gallai hyn effeithio arnoch chi.

 • A ydych chi wedi trefnu yswiriant cynnwys cartref eto?

  Mae ateb yn yswirio’r adeilad lle rydych chi’n byw ond nid cynnwys eich cartref. Bydd angen i chi drefnu yswiriant cynnwys tŷ er llonydd meddwl fel y bydd cynnwys eich tŷ wedi’u hyswirio mewn sefyllfa wael. Rydym yn cynnig cynllun yswiriant cartref ar gyfer ein tenantiaid a elwir yn "Fy Nghartref". Mae’n darparu yswiriant yn erbyn tân, lladrad, fandaliaeth, difrod dŵr a pheryglon cartref eraill.

 • Beth mae Yswiriant Cynnwys “Fy Nghartref” yn cynnig i mi?

  Mae’n yswirio:

  • Addurno mewnol.
  • Cynnwys rhewgell.
  • Difrod damweiniol.
  • Yswiriant dewisol ar gyfer eiddo personol, e.e. sgwteri symudedd.

  Mae hefyd yn cynnig:

  • Dewisiadau hyblyg “talu-wrth-fynd”.
  • Dim tâl dros ben.
  • Mae’n gyflym ac yn hawdd i ymgeisio a threfnu yswiriant.

 • Faint mae’n costio?

  Mae prisoedd yn dibynnu ar y swm wedi’i yswirio, eich oedran a’ch côd post.

 • Sut gallaf ymgeisio?

  Am yswiriant ar unwaith, ffoniwch Yswiriant Cynnwys Fy Nghartref ar 0345 450 7288. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.thistlemyhome.co.uk

 • Pryd mae fy rhent yn ddyledus?

  Mae’ch rhent a’ch tâl gwasanaeth, os yw’n berthnasol, yn daladwy wythnos ymlaen llaw ac yn ddyledus ar ddydd Llun.

 • Pam oes angen i mi dalu tâl gwasanaeth yn ychwanegol i’m rhent?

  Pan fyddwn yn darparu gwasanaeth ychwanegol ar gyfer rhai o’n tenantiaid, telir ar gyfer hyn gyda thâl gwasanaeth. Dyma rai enghreifftiau:

  • Cynnal ystadau.
  • Glanhau cymunedol.
  • Goleuo Cymunedol.
  • Gwasanaethu systemau mynediad â llais.
  • Cynnal systemau larwm tân.
  Anfonir manylion eich taliadau gwasanaeth atoch chi bob gwanwyn.

 • Beth os wyf yn ei chael hi’n anodd talu fy rhent ac wedi mynd i mewn i ôl-ddyledion rhent?

  Cysylltwch â’ch cynghorwr budd-daliadau ac arian yn syth drwy e-bostio moneyadvice@atebgroup.co.uk neu ffoniwch ni ar 01437 763688 neu 0800 854568. Y peth pwysig yw i chi roi gwybod cyn gynteb â phosib fel y gallwn ddarparu help i chi a rhoi chi ar ben y ffordd eto yn ogystal â chynnig cyngor ariannol a budd-daliadau.

 • Rwyf mewn credyd, alla i ofyn am ad-daliad?

  Gallwch – llenwch y  Ffurflen Gais Ad-daliad a byddwn yn prosesu’t taliad cyn gynted ag y byddwn ei derbyn.

 • Ydych chi’n derbyn CV?

  Gofynnwn i bob ymgeisydd lenwi ein ffurflen gais i sicrhau eu bod nhw’n darparu’r holl wybodaeth rydym ei hangen, fel rhan o’n proses recriwtio. Os bydd arnom angen CV fel rhan o'ch cais, bydd hwn yn cael ei fanylu yn y broses ymgeisio.

 • Ni allaf i ddod o hyd i’m holl ddogfennau; alla i dal ddod i’r cyfweliad?

  Na phoenir; gallwch ddod i’r cyfweliad heb eich dogfennaeth. Fodd bynnag, os ydych chi’n llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd yn ofynnol i ni weld yr holl ddogfennau y gofynnwyd amdanynt cyn cadarnhau’ch cynnig.

 • Beth sy’n digwydd os na allaf i ddod o hyd i’m tystysgrif o gymhwyster?

  Bydd angen i chi gysylltu â’ch bwrdd arholiad, ysgol neu brifysgol ac ati, i gael tystysgrifau newydd o’ch poced chi.

 • Ni allaf ddod ar y dyddiad cyfweliad/amser a roddwyd – beth yw fy newisiadau?

  Yn gyntaf, ffoniwch ein hadran AD (Adnoddau Dynol) ar 01437 776950 neu  01437 776952 i’n hysbysu na allwch chi ddod ar y dyddiad/amser gwreiddiol. Efallai y bydd yn bosib i ni aildrefnu’ch cyfweliad. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn bosibl bob tro.

 • Rwyf wedi cyflwyno fy nghais ond heb glywed dim byd yn ôl – beth dylwn ei wneud?

  Gwiriwch fod y dyddiad cau wedi cyrraedd oherwydd na fyddwch yn clywed gennym nes i’r swydd wag gau. Os yw’r dyddiad cau wedi cyrraedd, gwiriwch eich e-byst a’ch blwch sothach oherwydd anfonir pob cyfathrebiad ynat y cyfeiriad e-bost a ddarparwyd yn eich cais. Os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth o hyd, ffoniwch ein Hadran AD ar 01437 776950/01437 776952.

 • Ydych chi’n derbyn ceisiadau hwyr?

  I fod yn deg â phob ymgeisydd, mewn sefyllfaoedd arferol nid ydym yn derbyn ceisiadau hwyr. Mae’n bwysig felly eich bod chi’n nodi dyddiadau/dyddiadau cau allweddol cyn i chi ddechru’ch cais. Sicrhewch eich bod chi’n rhoi digon o amser i’ch hunan i gyflwyno’ch cais rhag ofn i chi gael anawsterau technegol.

 • Rwyf wedi cyflwyno fy nghais yn ddiweddar – beth sy’n digwydd nesaf?

  Ar ôl y dyddiad cau, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn eich cynghori os ydych chi wedi’ch dethol ar gyfer cyfweliad. Bydd yr e-bost yn rhoi’r dyddiad/amser, man cyfarfod a dogfennaeth angenrheidiol i chi ddod ag ef gyda chi. Gallwch gadw’ch lle cyfweliad drwy ddolen yn ein e-bost. Yn y cyfweliad, byddwch yn ateb cyfres o gwestiynau, ac efallai y bydd angen i chi gwblhau asesiad neu roi cyflwyniad gan ddibynnu ar y swydd rydych chi wedi ymgeisio amdani. Byddwn yn rhoi gwybod i chi yn yr hysbyseb wreiddiol os yw asesiad yn ofynnol am y swydd ai peidio. Yn dilyn y cyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi eto i roi gwybod i chi os ydych chi wedi bod yn llwyddiannus.

 • A fyddaf yn clywed os ydw i wedi bod yn aflwyddiannus?

  Yn ateb, byddwn bob amser yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi ynghylch canlyniad eich cais neu’ch cyfweliad. Rydym eisiau eich helpu i fod yn llwyddiannus yn eich chwiliad swydd dyfodol, felly dywedwch wrthym os hoffech chi adborth ar eich cais cyfweliad.

 • A allaf gyflwyno fy rhybudd o ymddiswyddiad pan fyddwch yn cynnig y swydd i mi?

  Rydym yn eich cynghori i beidio â chyflwyno rhybudd nes y byddwn wedi anfon cadarnhad o gynnig o gyflogaeth atoch. Mae hyn yn golygu y byddem yn hoffi i chi ymuno â ni ond mae angen i ni ymgymryd â rhai gwiriadau/cliriadau cyn i chi wneud hynny. Bydd y rhain yn cynnwys geirdaon boddhaol, cliriad iechyd ac, gan ddibynnu ar y swydd, gallai hyn gynnwys y gwiriadau dilynol:

  • Datgelu a gwahardd.
  • Trwydded yrru ac yswiriant cerbyd.
  • Cymwysterau.
  Unwaith y byddwn wedi derbyn y gwiriadau/cliriadau boddhaol, byddwn yn gallu anfon cynnig cadarn atoch.

 • Pa mor hir ar ôl cael cynnig y swydd gallaf ddechrau?

  Unwaith y byddwch yn derbyn eich cynnig cadarn, bydd angen i chi drafod â’ch cyflogwr cyfredol a chytuno ar ddyddiad gadael. Unwaith y byddwch yn gwybod y dyddiad hwn, cysylltwch â ni a gallwn gytuno ar ddyddiad i chi ymuno â ni.

 • Sut ydw i’n gwneud cais?

  Gallwch ymgeisio ledled y Grŵp ar gyfer ein holl swyddi gwag ar-lein drwy ddefnyddio ein gwefan recriwtio.

 • Pa wybodaeth bydda i ei hangen arnaf wrth ymgeisio am gredyd cynhwysol ar-lein?

  • Eich rhif yswiriant gwladol.
  • Eich côd post.
  • Eich cyfeiriad e-bost.
  • Eich rhif ffôn (llinell sefydlog neu symudol).
  • Enw a chyfeiriad ateb Group a’ch rhent sy’n gymwys – gallwch ofyn i ni am yr wybodaeth hon.
  • Manylion y cyfrif rydych chi am i’ch Credyd Cynhwysol gael ei dalu iddo – enw a chyfeiriad y gangen, rhif y cyfrif a’r côd didoli.
  • Os ydych chi’n gweithio, eich cyflog crynswth (cyn didyniadau).
  • Manylion unrhyw gynilon neu gyfalaf.
  • Manylion eich partner os ydy’n byw gyda chi.
  • Manylion unrhyw blant/perthnasau sy’n byw gyda chi, gan gynnwys eu henwau, eu dyddiadau geni, eu hoedran a’u hincwm.
  • Os ydych chi’n talu am ofal plant, manylion eich darparwr gofal plant a’i rif cofrestru.
  • Os oes angen help arnoch chi wrth ymgeisio am Gredyd Cynhwysol, gall ein tîm mewnol o Ymgynghorwyr Budd-daliadau ac Arian ddarparu cyngor a chymorth.

 • Does dim cyfrifiadur gen i. Sut gallaf ymgeisio ar-lein?

  Mae gennym weithiwr cefnogaeth ddigidol a fan ddigidol ag ipads a chyfrifiaduron gallwch chi eu defnyddio i fynd ar-lein. Mae gennym hefyd ystafell TG yn ein swyddfeydd yn Hwlffordd y mae croeso i chi ei defnyddio am ddim, am ba hyd bynnag y mae ei hangen arnoch. Gall ein hymgynghorwyr budd-daliadau ac arian hefyd ymweld â chi yn eich cartref a dod ag ipad gyda nhw i’ch helpu chi lenwi’ch ffurflen gais.

 • Does dim cyfrif banc gen i. Sut gallaf agor un?

  Caiff Credyd Cynhwysol ei dalu’n uniongyrchol i gyfrif banc neu Swyddfa’r Bost. Fel arall, gall cyfrif banc sylfaenol fod yn iawn i chi os:

  • Oes gennych chi hanes credyd gwael neu rydych chi ar incwm isel.
  • Does dim angen y pethau ychwanegol mae cyfrif cyfredol yn eu cynnig arnoch chi, er enghraifft cyfleuster gordynnu.
  Bydd angen i chi ddarparu prawf o hunaniaeth er mwyn agor cyfrif banc – bydd y banc neu’r gymdeithas adeiladau yn dweud wrthych chi’r hyn sydd angen i chi ei ddarparu.

 • Dw i wedi ymgeisio am gredyd cynhwysol ond dydw i ddim wedi cael fy nhalu ac mae fy rhent yn ddyledus. Beth dylwn ei wneud?

  Gall gymryd hyd at 7 wythnos i dalu credyd cynhwysol ar ôl ymgeisio amdano. Byddwch yn gyfrifol yn y cyfamser am dalu’ch rhent yn unol â’ch cytundeb tenantiaeth. Dyma pam rydym yn annog ein tenantiaid i adeiladu credyd bach ar eu cyfrifon rhent fel na fydd ôl-daliadau ganddynt unwaith y byddant yn ymgeisio am gredyd cynhwysol. Caiff credyd cynhwysol ei dalu mis ar ei hôl hi. Os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth arnoch chi, e-bostiwch moneyadvice@atebgroup.co.uk neu ffoniwch 01437 763688.

 • Y cap budd-daliadau

  Mae cyfyngiad ar gyfanswm y budd-daliadau a all pobl yn eich tŷ gael o ystod o fudd-daliadau, gan gynnwys:

  • Budd-dal tai.
  • Lwfans Ceisio Gwaith.
  • Lwfans cymorth cyflogaeth (oni bai eich bod chi’n cael y gydran gymorth).
  • Budd-dal plant.
  • Credyd treth plant.
  • Lwfans Gofalwr.
  Os yw’r cyfan yn dod at fwy na’r uchafswm a ganiateir, bydd eich taliadau budd-dal yn eu lleihau. Yr uchafswm o fudd-dal y gallwch chi ei dderbyn yw:
  • £384.62 yr wythnos neu £20,000 y flwyddyn i rieni sengl.
  • £384.62 yr wythnos neu £20,000 y flwyddyn i gyplau gyda phlant neu heb blant.
  • £257.69 yr wythnos neu £13,400 y flwyddyn i bobl sengl heb blant.
  Ni fydd yn berthnasol i chi os ydych chi’n cael credyd pensiwn neu gredyd treth gwaith neu os bydd aelod o’ch aelwyd yn hawlio lwfans byw i’r anabl, lwfans presenoldeb neu gyfran gymorth y lwfans cymorth cefnogaeth.

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →