ateb yn gosod 5 diffibriliwr arall

 

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod, mewn cydweithrediad ag Elusen Calon Cymru, wedi gosod 5 diffibriliwr awtomatig arall yn ein cynlluniau Byw’n Annibynnol yn DeClare Court a Hanover Court yn Hwlffordd; Kensington Court a Hanover Court yn Aberdaugleddau; a Williams Court yn Arberth. Bydd y diffibrilwyr ar gael i’n cwsmeriaid a’r gymuned leol.

Gyda dros 30,000 o bobl ledled y DU yn cael ataliad ar y galon yn rhywle heblaw’r ysbyty bob blwyddyn, a gyda llai nag un o bob deg yn goroesi, mae defnyddio diffibriliwr yn hanfodol oherwydd bod 90-95% o’r sawl sy’n cael ataliad ar y galon yn ddirybudd yn marw oni bai eu bod yn cael triniaeth ar unwaith. Mae’r tebygolrwydd y bydd unigolyn yn goroesi yn gostwng hyd at 10% am bob munud y mae’n ei gymryd i ddiffibriliwr gyrraedd rhywun a rhoi sioc iddo. Felly, po fwyaf o ddiffibrilwyr sydd yn ein cymunedau, y mwyaf o fywydau y gellir eu hachub efallai.

Er mwyn defnyddio unrhyw ddiffibriliwr cyhoeddus sydd wedi’i gloi mewn cabinet, bydd angen i chi ffonio 999. Bydd y swyddog sy’n ateb eich galwad yn eich tywys trwy’r broses CPR, yn anfon ambiwlans atoch ac yn rhoi cod er mwyn i chi allu agor y cabinet. Ceir cyfarwyddiadau clir ynghylch sut mae defnyddio’r diffibriliwr, ac ni fydd y ddyfais yn rhoi sioc i unigolyn oni bai bod ei hangen arno.

I gael gwybod mwy am sut mae diffibrilwyr yn gweithio, ewch i wefan Sefydliad Prydeinig y Galon.

At hynny, mae’r prosiect Achub Bywyd Cymru wedi cynhyrchu’r fideo defnyddiol hwn ynghylch beth y dylech ei wneud mewn argyfwng.

Cyhoeddwyd 20/09/2021

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →