Archwiliadau diogelwch nwy – COVID-19

Fel landlord mae dyletswydd gyfreithiol ar ateb i atgyweirio a chynnal a chadw pibellau nwy, ffliwiau ac offer fel eu bod mewn cyflwr diogel, sicrhau bod archwiliad diogelwch nwy blynyddol yn cael ei gynnal ar bob offeryn a ffliw, a chadw cofnod o bob archwiliad diogelwch. Nid yw’r gofynion hyn wedi dod i ben o ganlyniad i COVID-19.

Rydym wedi bod yn monitro cyngor y Llywodraeth yn ofalus, ynghyd â’r cyngor a ddarparwyd wedyn gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Llywodraeth Cymru, ynghylch diogelwch nwy a COVID-19.

Yn ddiweddar mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cyhoeddi cyngor penodol i landlordiaid ynghylch archwiliadau diogelwch nwy blynyddol a’r Coronafeirws (COVID-19). Fel landlord rhaid bod ateb yn gallu dangos bod pob cam rhesymol wedi’i gymryd i gydymffurfio â’r gyfraith, ac os yw preswylwyr yn hunanynysu/ar y rhestr warchod rhaid i landlordiaid aildrefnu archwiliadau diogelwch cyn gynted ag sy’n bosibl.

Felly, rydym yn parhau i wneud trefniadau ar gyfer archwiliadau diogelwch nwy blynyddol, ac mae’n bosibl y byddwch yn cael llythyr gennym ynghylch trefnu eich archwiliad blynyddol.

Rydym yn cymryd diogelwch ein cwsmeriaid a’n tîm o ddifrif, ac oherwydd hynny byddwn yn cymryd y camau rhagofalus canlynol gan ddilyn canllawiau a chyngor y Llywodraeth:

  • Ni fyddwn yn anfon peiriannydd i’ch eiddo os oes ganddo symptomau’r Coronafeirws, waeth pa mor ysgafn yw’r symptomau hynny
  • Byddwn yn dilyn canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol ac yn gofyn i chi ac aelodau eich teulu aros mewn ystafell ar wahân i’r un y mae ein peiriannydd ynddi tra bydd yn gweithio yn eich eiddo
  • Bydd ein peiriannydd yn golchi/diheintio ei ddwylo wrth ddod i mewn i’ch eiddo ac wrth adael eich eiddo
  • Bydd ein peiriannydd yn glanhau pob arwyneb pan fydd yn ymadael
  • Gofynnwn i chi roi gwybod i ni ar unwaith os ydych chi neu rywun sy’n byw yn yr un cartref â chi’n hunanynysu/ar y rhestr warchod neu wedi cael canlyniad positif yn dilyn prawf ar gyfer COVID-19, fel y gallwn aildrefnu eich apwyntiadau  

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd iawn i bawb ohonom, a hoffem eich sicrhau ein bod yn dilyn cyngor cywir y Llywodraeth er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cydymffurfio â’r gyfraith ac yn diogelu ein cwsmeriaid a’n tîm hefyd.

Diolch am eich cydweithrediad.

 

Rhannu’r erthygl hon: