Mae’r ffordd y byddwch yn rhentu eich cartref yn newid … i denantiaid a landlordiaid.

Y Ddeddf Rhentu Cartrefi yw’r newid mwyaf i’r gyfraith ym maes tai yng Nghymru ers degawdau.

O 15 Gorffennaf 2022 ymlaen, bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y modd y mae pob landlord yn Nghymru yn gosod eu heiddo – gan gynnwys ateb. Bydd y Ddeddf yn gwella’r modd y byddwn yn gosod cartrefi rhent yng Nghymru, yn eu rheoli ac yn byw ynddynt.

Download the easy read leaflet here.

Ar bwy y bydd y Ddeddf newydd yn effeithio?

Bydd pob un o denantiaid ateb yn gweld rhai newidiadau:

 • i’r modd y mae eu contractau’n cael eu darparu
 • i’r modd y mae eu cartrefi’n cael eu cynnal a’u cadw
 • i’r modd y maent yn cyfathrebu â’u landlord.

Bydd angen i ateb:

 • gydymffurfio â’r Ddeddf newydd
 • gwneud y diweddariadau angenrheidiol i’w eiddo a’i waith papur.
Beth y mae’r Ddeddf newydd yn ei olygu i fi?

Tenantiaid

Dan y Ddeddf newydd, bydd tenantiaid a thrwyddedeion yn cael eu galw’n ‘ddeiliaid contract’. Bydd ‘contractau meddiannaeth’ yn cymryd lle cytundebau tenantiaeth.

Bydd y Ddeddf newydd yn hwyluso trefniadau rhentu ac yn cynnig mwy o sicrwydd.

I ddeiliaid contract, bydd yn golygu:

 • eu bod yn cael contract ysgrifenedig sy’n egluro eu hawliau a’u cyfrifoldebau
 • bod y cyfnod rhybudd ‘heb fai’ yn ymestyn o ddau fis i chwe mis
 • eu bod yn cael eu gwarchod yn fwy helaeth rhag cael eu troi allan
 • bod ganddynt hawliau olyniaeth gwell; mae’r hawliau hynny’n egluro pwy sydd â hawl i barhau i fyw mewn annedd, er enghraifft ar ôl i’r tenant presennol farw
 • bod trefniadau mwy hyblyg ar gael ar gyfer cyd-ddeiliaid contract, a fydd yn golygu ei bod yn haws ychwanegu neu ddileu enwau pobl eraill mewn contract meddiannaeth

Landlordiaid

I landlordiaid, bydd yn golygu:

 • System symlach gyda dau fath o gontract: contract ‘diogel’ ar gyfer y sector rhentu cymdeithasol a chontract ‘safonol’ ar gyfer y sector rhentu preifat.
 • Sicrhau bod cartrefi’n ffit i bobl fyw ynddynt; bydd hynny’n cynnwys cynnal profion diogelwch ar y gwifrau trydan a sicrhau bod synwyryddion carbon monocsid a larymau mwg sy’n gweithio wedi’u gosod.
 • Bydd modd i eiddo y cefnwyd arno gael ei adfeddu heb orchymyn llys.
Beth y dylwn i ei wneud nesaf?

Rydym am i’r broses bontio fod mor esmwyth ag sy’n bosibl i bawb, ac mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth y bydd y newidiadau’n ei olygu i chi. Rhwng nawr a mis Gorffennaf, byddwn yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf â chi’n rheolaidd am y newidiadau y gallwch eu disgwyl.

Gallwch gael gwybod mwy yn awr am sut y bydd y Ddeddf newydd yn effeithio arnoch.

Tenantiaid

https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi

Landlordiaid

https://llyw.cymru/landlordiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi

Cyhoeddwyd: 25/04/2022
Rhannwch yr erthygl hon: