ateb 3year strategic plan

Y camau nesaf – ein cynlluniau ar gyfer ateb

Mae ateb yn lansio ei Gynllun Strategol 3 blynedd. Cliciwch yma i weld y cyhoeddiad llawn.

Ar ôl treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn gwrando ar gwsmeriaid, rhanddeiliaid, cydweithwyr a phartneriaid, mae ateb yn falch iawn o lansio ei Gynllun Strategol newydd. Mae’r cynllun yn adeiladu ar strategaethau blaenorol trwy ganolbwyntio ar dri nod strategol allweddol:

Nod 1: Gwella cryfder corfforaethol

Nod 2: Gwella’r modd y caiff gwasanaethau eu darparu

Nod 3: Sicrhau twf o ran busnes newydd

Ar gyfer pob nod, rydym wedi pennu nifer o flaenoriaethau yr ydym o’r farn bod angen i ni ganolbwyntio arnynt dros y 3 blynedd nesaf er mwyn gallu cyflawni’r nodau hyn yn well, a fydd yn ei dro’n ein galluogi i gyflawni ein diben, sef creu gwasanaethau sy’n gwella bywyd i bobl a chymunedau’r gorllewin.

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, rydym yn bwriadu adrodd ynghylch ein cynnydd yng nghyswllt y cynllun hwn a nodi unrhyw feysydd y mae angen i ni eu newid, eu hychwanegu neu’u diweddaru.

Rhannwch yr erthygl hon: