Gwelliannau arfaethedig

Mae ateb yn neilltuo swm o arian bob blwyddyn i amnewid amryw eitemau’n rheolaidd yn eich cartrefi er mwyn eu cadw mewn cyflwr da. Caiff y rhaglen honno ei galw’n rhaglen gwelliannau arfaethedig.

Yr hyn rydym yn ei wneud:

Mae gennym gylch amnewid ar gyfer yr holl elfennau unigol sydd mewn tai – ceginau, ystafelloedd ymolchi, ffenestri ac ati – a chaiff 20% o’ch cartrefi eu harolygu bob blwyddyn er mwyn galluogi ein swyddog rheoli asedau i asesu pryd y bydd angen i’r gwaith amnewid ddigwydd. Mae’n bwysig iawn ei fod yn gallu mynd i mewn i’ch cartref i gynnal ei arolwg.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y bydd yr arolwg yn cael ei gynnal, ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw waith y bwriedir ei gyflawni yn eich cartref. Bydd ein contractwyr yn cysylltu’n uniongyrchol â chi i drefnu bod modd iddynt fynd i mewn i’ch cartref i gyflawni’r gwaith y maent yn ei wneud ar ein rhan.

 • Caiff ceginau eu hasesu er mwyn eu hamnewid bob 15 mlynedd, a byddwn bob amser yn gofyn i chi beth yr hoffech ei gael o ran wynebau gweithio, unedau a lliwiau lloriau sydd â gorffeniadau a fydd yn eich atal rhag llithro. Gallwch drafod hynny â’n tîm gwelliannau arfaethedig a’n contractwr.
 • Caiff ystafelloedd ymolchi eu hasesu er mwyn eu hamnewid bob 25 mlynedd, a byddwn unwaith eto’n cynnig dewis i chi o loriau a fydd yn eich atal rhag llithro.

 • Caiff ffenestri a drysau allanol eu hasesu hefyd ar sail cylch 25 mlynedd.
 • Caiff pob un o’n boeleri eu hasesu er mwyn eu hamnewid bob 15 mlynedd, a chaiff systemau gwres canolog cyfan eu hasesu er mwyn eu hamnewid bob 30 mlynedd. Rydym wrthi hefyd yn gosod systemau gwres canolog sy’n defnyddio nwy, yn lle’r stôr-wresogyddion ‘Economy 7’ presennol, lle bynnag y bo modd.
 • Caiff ein tai eu paentio bob 6 blynedd, a lle bo modd byddwn yn cynnig amrywiaeth o liwiau i chi ddewis o’u plith cyn ein bod yn paentio eich cartref. Unwaith eto, gallwch drafod hynny â ni a’n contractwr.

Caiff profion trydanol eu cynnal bob amser pan fydd tenantiaeth yn newid, a chaiff profion eu cynnal fel mater o drefn bob 5 mlynedd.

Dyma’r contractwyr a fydd yn cyflawni’r gwaith yn ystod y flwyddyn nesaf:

 • Ffenestri newydd – Solar Windows
 • Profion trydanol – tîm llafur uniongyrchol mewnol ateb
 • Gwaith paentio cylchol – Master Painters
 • Gwaith ffensio – David Rees Fencing
 • Ystafelloedd ymolchi – WB Griffiths & Son
 • Ceginau – tîm llafur uniongyrchol mewnol ateb
 • Lloriau ystafelloedd ymolchi / ceginau – KO Carpets
 • Boeleri – tîm llafur uniongyrchol mewnol ateb
 • Synwyryddion mwg / CO2 – WB Griffiths & Son

Hoffech chi gael gwybod mwy am y gwelliannau arfaethedig ar gyfer eich cartref?

Mae croeso i chi siarad ag aelod o’n tîm cyswllt ar 01437 763688

Cod Ymddygiad – Mae’n esbonio’r ymddygiad y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwn yn anfon contractwr i gyflawni gwaith yn eich cartref.

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →