Argyfyngau y tu allan i oriau gwaith

Cofiwch mai dim ond problemau atgyweirio sy’n peryglu bywyd neu strwythur eich cartref fydd yn cael sylw ein gwasanaeth atgyweirio brys y tu allan i oriau gwaith. Mae’r problemau hynny’n cynnwys:

  • Pibellau sydd wedi byrstio.
  • Tân sydd wedi digwydd mewn tŷ.
  • Draeniau sydd wedi blocio.
  • Dim gwres yn ystod yr hydref a’r gaeaf.
  • Dim trydan o gwbl.
  • Difrod difrifol yn dilyn storm.

Os nad yw’r gwaith atgyweirio’n argyfwng, dylech lenwi ein
 Ffurflen Ar-lein.

Pan fydd angen i chi ofyn am waith atgyweirio brys y tu allan i oriau gwaith arferol, bydd cwmni o’r enw Call Response 24/7 yn ymdrin yn broffesiynol â’ch galwad ar ran grŵp ateb.

Byddwch yn gofyn am y gwaith atgyweirio brys yn yr un modd ag arfer, drwy ein ffonio ar 01437 763688.

Cyfrifoldebau atgyweirio 

Ein cyfrifoldebau ni: Mae cadw eich cartref mewn cyflwr da yn gyfrifoldeb a rennir rhyngoch chi ac ateb. Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn sicrhau bod eich cartref yn cael ei gynnal a’i gadw i’r safon uchaf posibl.

Eich cyfrifoldebau chi: Mae eich rhent yn cynnwys taliad tuag at gost y rhan fwyaf o atgyweiriadau, ond mae gennych chithau fân gyfrifoldebau hefyd o safbwynt cynnal a chadw eich cartref.

Mae rhagor o fanylion i’w cael yn y rhestr o
Gyfrifoldebau’r Tenant a’r Landlord o safbwynt Atgyweirio.

SaveSave

SaveSave

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →