Prosiect Lles Cymunedol

Caiff y Prosiect Lles Cymunedol ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol, ac mae’n cynnig cymorth i’n cwsmeriaid ac yn helpu i greu cymunedau cryfach ar strydoedd Sir Benfro yn ystod y pandemig Covid-19.

Byddwn yn defnyddio fan cymorth digidol ateb, sef ‘Dot.e’, i ddod â chymorth yn ddiogel i stepen eich drws gan gofio’r angen i gadw pellter cymdeithasol.

Gallwn eich helpu gyda thri phrif beth yn ystod y 10 mis nesaf: lles personol, lles cymunedol a lles ariannol.

O safbwynt eich lles personol, gallwn:

  • eich helpu i gyfathrebu â’ch teulu a’ch ffrindiau drwy alwad fideo, naill ai drwy gynnig hyfforddiant digidol a benthyca dyfais i chi o’n llyfrgell fenthyca neu drwy ddod â’r alwad fideo i stepen eich drws.
  • eich helpu i ddewis y cysylltiad mwyaf addas â’r rhyngrwyd er mwyn i chi allu cael gafael ar gymorth ar-lein a chymuned ar-lein.
  • siopa ar ran pobl sydd ar y rhestr warchod ac y mae angen bwydydd arbenigol arnynt.

O safbwynt lles eich cymuned, gallwn:

  • eich helpu i sefydlu a rhedeg grŵp cymunedol ar-lein ar gyfer eich ardal.
  • eich helpu i ddysgu sut mae defnyddio grwpiau cymunedol ar-lein (Facebook ac ati).
  • cynnal gweithgareddau stryd megis cwisiau, sesiynau bingo a dosbarthiadau ymarfer corff ar stepen eich drws gan gadw pellter cymdeithasol (a heb fod angen unrhyw sgiliau digidol!).

O safbwynt eich lles ariannol, gallwn:

  • eich arwain at gymorth ariannol sydd ar gael.
  • eich helpu i fynd ar-lein er mwyn cael gafael ar becynnau mwy fforddiadwy ar gyfer biliau cyfleustodau.
  • eich helpu i chwilio ac ymgeisio am swyddi ar-lein.
  • eich helpu i ddod o hyd i hyfforddiant er mwyn ennill gwybodaeth a sgiliau newydd ar gyfer eich CV.

Os hoffech gael gwybod mwy neu gymryd rhan, cysylltwch â ni drwy anfon ebost i community@atebgroup.co.uk neu ffonio 0800 854 568. Os hoffech gael gwybod beth sy’n digwydd, cadwch olwg ar yr adran Newyddion/Digwyddiadau ar y wefan hon neu dilynwch y prosiect ar ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter.

Ac yn olaf, cofiwch gadw eich llygaid ar agor am Dot.e ac am y gweithgareddau stryd a fydd yn cael eu cynnal yn eich ardal chi!

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →