Diogelwch Tân

Mae gofalu am ddiogelwch ein cwsmeriaid yn rhywbeth rydym o ddifri amdano.

Wrth adeiladu a chynnal ein cartrefi, ein blaenoriaeth ni yw diogelwch. Rydym yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol iechyd a diogelwch a’r gwasanaeth tân i sicrhau bod ein tai’n ddiogel ar gyfer ein cwsmeriaid.

Larymau Mwg

Rydym wedi gosod larwm mwg yn eich cartref newydd. Bydd yn rhoi rhybudd cynnar i chi gan wneud sŵn uchel os bydd tân yn cychwyn. Gall wneud gwahaniaeth i ddiogelwch eich teulu. Dylech chi byth: –

  • Geisio datgysylltu eich larwm.
  • Paentio drosto.
  • Ei symud.
  • Tynnu’r batris ymaith.
  • Oedi wrth roi batris newydd yn lle batris hydraul.

Gwiriwch eich larwm yn rheolaidd i wneud yn siŵr ei fod e’n gweithio’n iawn. Gallwch wneud hyn drwy wasgu’r botwm prawf nes iddo ganu’n groch. Dylai’r larwm dawelu ar ôl i chi godi’ch bys oddi ar y botwm. Os nad yw’n ymddangos bod eich larwm yn gweithio’n iawn ar ôl i chi newid y batris, adroddwch am y peth i ni ar unwaith os gwelwch yn dda.

Bydd eich larwm mwg yn cael ei wirio gan y contractwr gwresogi bob blwyddyn, pan fydd yn ymweld â chi i wasanaethu’ch system gwresogi.

Tanau yn y Tŷ

Gall tanau ddechrau’n hawdd a lledu’n gyflym. Peidiwch â thynnu unrhyw ddrysau mewnol neu gaefeydd drws yn eich cartref oherwydd maent yn rhwystro tân rhag mynd ar led. Os bydd tân yn cychwyn, mae’n rhaid i chi: –

  • Adael yr adeilad cyn gynted ag y bo modd.
  • Cau drysau y tu ôl i chi os yw’n bosibl i gadw’r fflamau a’r mwg rhag ymledu 5 ffoniwch 999 a rhoi manylion llawn i’r Gwasanaeth Tân.
  • Rhybuddio’ch cymdogion.
  • Rhoi gwybod i ni.

Os ydych chi’n byw mewn llety dynodedig i bobl hŷn neu mewn adeiladu rydych chi’n rhannu ag eraill, dylech chi fod yn ymgyfarwyddo eich hun â gorchmynion diogelwch tân yr adeilad. Bydd drysau mewn ardaloedd cymunedol a rhai sy am y pared â’i gilydd yn ymgaeol. Sicrhewch fod y drysau hyn ar gau ar bob adeg.

Am wybodaeth bellach, gweler gwefan.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →