Diogelwch Dŵr

Gwteri Wedi’u Tagu

Os oes tagfa ar eich cwter, byddwch fel arfer yn gwybod oherwydd na aiff eich gwastraff i ffwrdd wrth lifolchi’r toiled, neu fe orlifa’r cwteri y tu allan. Bydd hefyd siŵr o fod ddrewdod o amgylch cwteri a llygaid drysau. Os na effeithir ar unrhyw o’ch cymdogion, mae’n debyg iawn bod eich cwter wedi’i dagu.

  • Gwnewch yn siŵr mai golchionach, papur toiled a gwastraff dynol yn unig sy’n mynd i lawr eich cwter ac i mewn i’r garthffos. Amlapiwch gynnyrch glanweithiol, cewynnau, cadachau gwlyb ac ati, a rhowch nhw yn y bin.
  • Ar ôl coginio, dylid gadael i fraster, olew a saim i oeri – gellir yna ei roi mewn bin neu’i gymysgu â hadau a chnau i wneud bwyd adar.
  • Dylid mynd â moddion, tabledi, chwistrelli a nodwyddau i’ch fferyllydd, ysbyty lleol neu awdurdod iechyd am warediad diogel.
  • Os na allwch glirio atalfeydd yn eich cartref, ffoniwch ni os gwelwch yn dda a byddwn yn trefnu i glirio’rrhwystr.
  • Mae cwteri wedi’u tagu yn costio swm sylweddol o arian i ateb. Os canfyddwn fod y mater wedi’i achosi gan gamddefnydd, byddwn yn ad-dalu’r gost gysylltiedig â chlirio’r dagfa i chi.

Stop cyn creu bloc Dŵr Cymru: 

Eich Atal-falf Dŵr

Mae angen i chi sicrhau eich bod chi’n gyfarwydd â lleoliad eich atal-falf i alluogi i chi atal llif y dŵr petaech chi’n cael gollyngiad dŵr yn eich cartref. Gallwch ofyn i aelod o’n staff neu fel arall, eich cymydog.

Clefyd y Llengfilwr

Ffurf o lid yr ysgyfaint yw clefyd y llengfilwr sy’n gallu bod yn farwol. Fe’i hachosir gan fewnanadlu defnynnau bychain o ddŵr heintiedig sy’n cynnwys ‘Legionella’. Mae gan ateb ddyletswydd gofal i sicrhau iechyd a diogelwch y tenantiaid drwy gadw eiddo’n ddiogel ac yn rhydd rhag peryglon iechyd ac rydym yn gweithio’n agos gyda gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol i gwblhau asesiadau risg a phrofion mewn eiddo priodol.

Isel yw’r risg i eiddo teuluol safonol ond dyma rai awgrymiadau i’w dilyn i’ch cadw’n ddiogel:

  • Gadewch i ddŵr lifo am 10 munud drwy dapiau a chawodydd wedi cyfnodau heb ddefnydd (e.e. os buoch ar eich gwyliau neu heb ddefnyddio ystafelloedd penodol).
  • Llifolchwch y toiledau gyda’r caead wedi’i gau’n dilyn cyfnodau heb ddefnydd.
  • Cadwch dapiau a phennau cawodydd yn lân ac yn rhydd rhag calch, llwydni neu ymgasgliad algâu.
  • Gwagiwch bibelli dŵr rwber yr ardd ar ôl eu defnyddio. Peidiwch â’u gadael mewn heulwen uniongyrchol a golchwch drwyddyn nhw cyn llenwi pyllau nofio bach ac ati.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am glefyd y llengfilwr, cysylltwch â ni neu fel arall gweler Gwefan GIG Dewisiadau.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →