Argyfyngau y Tu Allan i Oriau Arferol

Cofiwch y bydd ein gwasanaeth atgyweiriadau Argyfwng y tu allan i oriau arferol dim ond yn ymdrin â materion atgyweiriadau sy’n peryglu bywyd neu strwythur eich cartref. Mae hyn yn cynnwys pethau fel:

  • Pibelli’n ffrwydro.
  • Ar ôl tân tŷ.
  • Gwteri wedi’u tagu.
  • Dim gwres yn ystod y gaeaf a’r hydref.
  • Colled llwyr o drydan.
  • Difrod storm difrifol.

Os nad yw’ch atgyweiriad yn argyfwng, llenwch ein ffurflen  Ffurflen Ar-lein.

Pan fydd angen adrodd am atgyweiriad argyfwng y tu hwnt i oriau gweithio, ymdrinnir â’ch galwad yn broffesiynol gan gwmni o’r enw Mears, ar ran grŵp ateb.

Byddwch dal yn adrodd am eich atgyweiriad argyfwng yn yr un modd drwy ffonio ni ar 01437 763688.

Cyfrifoldebau Atgyweiriad

Ein Cyfrifoldebau: Mae cadw eich tŷ mewn cyflwr da yn gyfrifoldeb ar y cyd rhyngoch chi ac ateb. Trwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn gallu sicrhau bod eich cartref wedi’i gynnal i’r safon orau sy’n bosibl.

Eich Cyfrifoldebau: Mae’ch rhent yn cynnwys taliadau tuag at gost y rhan fwyaf o atgyweiriadau ond mae cyfrifoldebau gennych chi hefyd am gynnal eich tŷ, megis rhai atgyweiriadau bychain.

Cyfeiriwch at y rhestr o Gyfrifoldebau Atgyweirio Landlord y Tenant am ragor o fanlylion.

SaveSave

SaveSave

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →