Cewch Gysylltiad

Prosiect ateb a ariannwyd gan y Loteri yw Ymgysylltwch. Mae’n helpu i gefnogi ein cymunedau i fynd ar-lein, arbed arian a ‘chael eu cysylltu’.

Daw ein fan gefnogaeth ddigidol MiFi technoleg flaenllaw newydd a elwir ‘Dot.e’ â’n Gweithiwr Cefnogaeth Ddigidol Tom, i’ch stepen drws.

Mae Tom yn gallu eich darparu â chefnogaeth a chyngor, gan eich galluogi i gael mynediad i’r byd ar-lein. Os nad yw Tom yn gallu helpu, gall gynghori ynghylch cefnogaeth a hyfforddiant arall sydd ar gael yn lleol.

Beth y gall Ymgysylltwch ei wneud i chi?

Gall Ymgysylltwch:

  • Eich helpu i ymgeisio am Gredyd Cynhwysol.
  • Eich cefnogi chi i ddefnyddio gwefannau chwilio am swydd, llenwi ceisiadau ac ymgeisio am swyddi, creu a defnyddio CV a llythyr cefnogi.
  • Eich darparu â hyfforddiant TG sylfaenol, eich helpu i fynd ar-lein a chael mynediad i fyd newydd o wybodaeth.
  • Eich cefnogi i arbed arian, eich helpu i gymharu prisiau pethau megis cytundebau ffôn symudol, yswiriant car/tŷ, prisiau nwy a thrydan, prisiau siopa a llawer mwy.
  • Eich cynghori a’ch cefnogi i fynd ar-lein gartref, cymharu pecynnau band llydan a llinell ffôn gan sicrhau eich bod chi’n cael y fargen orau sy’n addas ar gyfer eich anghenion. Gallech fod yn un o’n deg man WiFi ‘pris is’ arbennig newydd rydym yn creu fel rhan o’r prosiect hwn mewn ardaloedd gwledig.
  • Eich helpu chi i ddefnyddio’r wefan Fy Nghyfrif er mwyn i chi gael mynediad cyflym at eich datganiadau rhent, adrodd ac olrhain atgyweiriadau, talu’ch rhent a chysylltu ag ateb yn hwylus.
  • A rhagor yn llu!

Gofyn am Apwyntiad…

Gallwch ofyn am apwyntiad gyda’n Swyddog Cefnogaeth Ddigidol gan lenwi’r ein  Ffurflen Ar-lein.

Fel arall, gallwch ffonio ateb ar 01437 763688.

Beth os ydych chi’n sefydliad sy’n gobeithio defnyddio Dot.e?

Mae gennym nifer o ddyddiau gyfyngedig y flwyddyn lle gall sefydliadau eraill ddefnyddio Dot.e a’n Swyddog Cefnogaeth Ddigidol i weithio ar y cyd i ddarparu gwasanaethau i’w cleientiaid. Er enghraifft: gwasanaeth cyngor cenedlaethol sydd eisiau darparu allgymorth mewn ardal wledig Sir Benfro lle nad oes adeiladau i roi lle i allgymorth – gallai Ymgysylltwch weithio mewn partneriaeth â chi i ddarparu rhaglen allgymorth unwaith y mis am 6 mis i brofi galw am y gwasanaeth, wrth i’n Swyddog Cefnogaeth Ddigidol ddarparu cefnogaeth diogelwch ar-lein i gefnogi’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Os hoffech chi ddefnyddio Dot.e a’n Swyddog Cefnogaeth Ddigidol – hoffem glywed gennych. Ffoniwch 01437 774775 neu e-bostiwch tom.waters@atebgroup.co.uk

Am fod yn wirfoddolwr digidol?

Mae llawer o bobl sydd angen help, cefnogaeth a chyngor i fynd ar-lein ond nad oes ganddynt yr hyder neu’r arian i fynd at y cwrs. Gall fod yn wirfoddolwr digidol a helpu eraill i fynd ar-lein fod yn brofiad gwerthfawr iawn a bydd yn edrych yn wych ar eich CV.

Gan roi cyn lleied â 2 awr yr wythnos, gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd rhywun. Gydag arweiniad ein Swyddog Cefnogaeth Ddigidol, byddwch yn helpu eraill i ddefnyddio cyfrifiadur neu dabled am y tro cyntaf, eu helpu i fynd ar-lein, creu a defnyddio cyfeiriad e-bost, defnyddio gwefannau’r cyfryngau cymdeithasol megis Facebook, gwneud siopa ar-lein, cymharu prisiau cynnyrch neu amrywiaeth eang o bethau sy’n tanio diddordeb rhywun mewn mynd ar-lein.

Bydd gennych y cyfle i ymgymryd â hyfforddiant Arwyr Digidol Cymru Cymunedau Digidol a hyfforddiant gwirfoddolwr Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (CGGSB), yn ogystal â dysgu awgrymiadau euraidd gan ein Swyddog Cefnogaeth Ddigidol. Cynhelir sesiynau cefnogi mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Sir Benfro ar Dot.e – ein fan gefnogaeth ddigidol.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â’n Swyddog Cefnogaeth Ddigidol 01437 774775 neu anfonwch e-bost i tom.waters@atebgroup.co.uk

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →