Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Beth yw Niwsans Cymdogion?

Mae niwsans cymdogion yn cynnwys unrhyw beth sy’n achosi poendod neu niwsans o fewn cymuned. Gall hyn amrywio o sŵn neu aflonyddiadau eraill, bygythiadau neu aflonyddwch, defnyddio neu fygythio trais, i wneud cwynion maleisus, gwarediad anghyfrifol o sbwriel, neu ddifrod i eiddo.

Os ydych chi’n cael problemau â’ch cymydog neu ei blant, ceisiwch siarad â nhw’n gyntaf. Esboniwch yr hyn sy’n tarfu arnoch chi’n eglur gan gynnwys amseroedd, dyddiadau a mathau o ymddygiad. Anogwn i chi geisio datrys hyn eich hunain i gychwyn drwy drafodaeth barchus â’ch cymydog.

Beth Yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG)?

Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cynnwys ymddygiad mwy difrifol sydd weithiau’n droseddol.

Os yw’r ymddygiad yn droseddol, adroddwch amdano wrth yr Heddlu’n syth os gwelwch yn dda. Os na, defnyddiwch ein  Ffurflen Ar-lein.

Mae YG yn cynnwys pethau fel:

 • Cerddoriaeth eithafol o swnllyd a niwsans sŵn arall.
 • Trais/bygythiadau o drais.
 • Cam-drin domestig.
 • Brawychiad/aflonyddwch.
 • Gwerthu/cymryd cyffuriau.
 • Graffiti/difrod i eiddo.
 • Cerbydau gadawedig.

Adrodd am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Er mwyn i ni allu datrys materion ymddygiad gwrthgymdeithasol, rydym yn dibynnu arnoch chi i ddarparu tystiolaeth i ni.

Llenwch ein Ffurflen Ar-lein i’n hysbysu am fater a chyflwyno adroddiad heddiw.

Hel Tystiolaeth

Rydym angen eich help wrth hel tystiolaeth o YG.

Lawrlwythwch a llenwch y Dyddiadur Digwyddiad Cwyn Cymydog trwy glicio yma, i roi cychwyn ar greu cofnod o dystiolaeth. Mae’n hollbwysig eich bod chi’n llenwi’r dalenni hyn mor aml a mor drylwyr ag y gallwch er mwyn i ni gael mwy ddewisiadau wrth weithredu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n e-bostio neu’n postio’r dalenni dyddiadur hyn i ni cyn gynted ag y byddwch wedi eu cwblhau.

Neu, os yw sŵn yn effeithio arnoch, gallwch adrodd amdano wrthym gan ddefnyddio’r ‘Ap Sŵn’ am ddim. Gallwch wneud hyn drwy ymweld â cliciwch yma a lawrlwytho’r ap i’ch ffôn clyfar a dilyn y cyfarwyddiadau isod.

Cael Help

Nid ydych ar eich pen eich hun. Mae sefydliadau gwych sy’n arbenigo mewn cefnogi cymunedau i ddatrys materion YG:

Tîm Sir Benfro Ddiogelach

• Cyngor ar Bopeth – cyngor am ddim, beth bynnag yw’r broblem.

Gwasanaeth Gwybodaeth Dioddefwyr

• Mae www.ourbobby.com yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn i’w wneud yn eich ardal leol. Gallwch ffonio 101 neu 999 os ydych mewn perygl dybryd.

Am unrhyw help pellach, ewch i’n Tudalen Cwestiynau Cyffredin ASB.

Ydy Niwsans Sŵn yn effeithio arnoch chi?
Sut i ddechrau arni…

Dilynwch y camau isod:

Cam 1/ Lawrlwythwch yr ap o www.thenoiseapp.com neu chwiliwch ar-lein am ‘The Noise App RHE’ yn Google Play neu Apple App Store.

Cam 2/ Crëwch eich cyfrif a dewiswch ‘Cyngor Sir Benfro’ fel eich darparwr gwasanaeth i archwilio i’ch adroddiadau am niwsans sŵn.

Cam 3/ I adrodd am niwsans, tapiwch ar yr eicon, gwnewch recordiad 30 eiliad o’r sŵn, cwblhewch ffurflen a chyflwynwch eich adroddiad ar-lein.

Cam 4/ Arhoswch am ymateb gennym ni.

Sylwch fod gan bob recordiad stamp GPS fel bydd Swyddogion yn ymwybodol o’ch lleoliad pan fyddwch yn gwneud y recordiad, ac mae gan bob recordiad ddyddiad a stamp amser.

Sut ydw i’n adrodd am ddifrod troseddol neu helynt difrifol wrth yr Heddlu?

Galw 111 – rhif di-argyfwng yr Heddlu.

Galw 999 – rhif argyfwng yr Heddlu. 

Sut gallaf sicrhau nad ydw i’n niwsans i bobl eraill?

 • Gallwch atal problemau rhag digwydd gyda’ch cymydog gan ddilyn ychydig o gyngor syml.
 • Byddwch yn gymydog da.
 • Byddwch yn ystyrgar gartref wrth chwarae cerddoriaeth neu wrando ar y teledu drwy gadw’r sŵn yn isel.
 • Wrth ddifyrru ffrindiau neu deulu, yn benodol yn hwyr yn y noson, cofiwch y gallai eich cymdogion fod yn cysgu.
 • Wrth wneud tasgau tŷ, gwnewch nhw ar adeg resymol o’r dydd, rhowch wybod i’ch cymydog ymlaen llaw a chadwch y sŵnmor isel â phosib.
 • Gofalwch am eich anifeiliaid anwes. Cadwch eich cŵn dan reolaeth a pheidiwch â chaniatáu iddynt fynd ar grwydr o amgylch y gymdogaeth.

Problemau Niwsans Eraill?

Cerbydau Gadawedig

Os ydych chi’n meddwl bod car wedi’i adael yn eich cymdogaeth neu’n ymddengys nad yw’n addas i’r ffordd, cysylltwch â ni. Byddwn yn gwneud ychydig o wiriadau a chysylltu â’r Awdurdod Lleol a fydd yn symud y cerbyd efallai.

Sbwriel/Tipio Sbwriel Anghyfreithlon

Os ydych chi’n sylwi ar sbwriel/tipio sbwriel anghyfreithlon, cysylltwch â’r awdurdod lleol a fydd yn ymdrin â’r broblem.

Gwerthu Cyffuriau

Adroddwch am hyn yn uniongyrchol wrth yr Heddlu gyda’r rhif di-argyfwng a rhowch wybod i ni fel y gallwn ymchwilio iddo a gweithio ar y cyd â’r Heddlu ac asiantaethau eraill.

Anifeiliaid Crwydr

Adroddwch am hyn yn uniongyrchol wrth yr Awdurdod Lleol. Bydd y Ceidwad Ci’n derbyn y galwad ac yn casglu unrhyw gŵn crwydr a bydd yn adrodd am achosion o esgeulustod neu greulondeb i anifeiliaid wrth yr RSPCA.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →