Gwasanaethau i Bobl Hŷn

Rydym yn darparu amrywiaeth o gynlluniau byw’n annibynnol hyblyg o safon a gwasanaethau cymorth, wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion ein cleientiaid.

Rydym yn adolygu’r gwasanaethau hyn yn rheolaidd mewn ymgynghoriad â phreswylwyr a rhanddeiliaid eraill. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau bod ein gwasanaethau’n galluogi ac yn annog preswylwyr i gadw eu hannibyniaeth a’u bod nhw’n diwallu anghenion newidiol yr awdurdodau lleol lle cânt eu darparu.

I weld rhestr o’n cynlluniau, gweler ein taflen  Cynlluniau Byw’n Annibynnol.

Am ragor o wybodaeth, gallwch gysylltu ag independentliving@atebgroup.co.uk neu ffoniwch ni ar 01437 763688.

Mae gennym restr aros agored ar gyfer ein cynlluniau byw’n annibynnol. I fod yn gymwys i ymgeisio, mae’n rhaid i chi fod yn hŷn na 55 mlwydd oed a bydd angen llenwi ein Ffurflen Gais Tai a’i hanfon yn ôl i lettings@atebgroup.co.uk

Rydym yn cynnig nifer o wasanaeth i’ch helpu i aros yn eich cartref eich hun…

Cynllun a Gwasanaeth Cefnogaeth Gymunedol

Pa un ai’ch bod chi’n byw mewn cynllun lloches neu ofal ychwanegol, neu gartref ateb arall, os ydych chi’n hŷn na 55 mlwydd oed ac mae angen cefnogaeth arnoch, rydym yma i helpu. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein  Ffurflen Cynllun a Chefnogaeth Gymunedol neu i wneud atgyfeiriad, gallwch gysylltu ag independentliving@atebgroup.co.uk neu ffonio ni ar 01437 763688.

Larymau Cymunedol

Am gost fach bob wythnos, gallwch gael crogdlws a larwm Lifeline sy’n cysylltu â chanolfan reoli ymroddedig, petai angen help arnoch chi. Mae hyn i roi llonyddwch meddwl i chi yn ogystal â’ch cadw’n ddiogel yn eich cartref. Gweler ein  Taflen Gwasanaeth Larymau Cymunedol am ragor o wybodaeth.

Os hoffech chi gael larwm, llenwch y  Ffurflen Ar-lein a bydd aelod o’n tîm gwasanaeth cwsmer yn cysylltu â chi i’w drafod cyn hir.

Cymhorthion ac Addasiadau

Am addasiadau bach megis canllawiau, seddi cawod neu osod dapiau lifer, cwblhewch y ffurflen  Addasiadau bach ar-lein.

Os oes angen addasiad mwy arnoch, megis mynediad gwastad at y gawod neu lifft risiau, cysylltwch â Chyngor Sir Benfro ar 01437 768551 a fydd yn trefnu amser i therapydd galwedigaethol ddod i gwrdd â chi ac asesu’ch anghenion.

Unwaith y byddwn yn derbyn asesiad y ThG, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser i’r gwaith fynd yn ei flaen drwy ein his-gwmni, West Wales Care and Repair . Os oes unrhyw reswm pam na allwn awdurdodi’r addasiad, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich dewisiadau gyda chi.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →