Ymgysylltu

Rydym eisiau galluogi pob tenant a chwsmer i ryngweithio â grŵp ateb mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw a gwella ein gwasanaethau a chymunedau yn y ffordd maen nhw eisiau.

Rydym eisiau gwrando a deall eich materion a’ch syniadau fel gallwn gyflenwi gwellhad i wasanaethau a chymunedau, ac yn anad dim rydym eisiau dysgu ar y cyd i sicrhau ein bod ni’n gwella drwy’r amser!

Dyma pam ein bod ni wedi creu’r fenter engage a byddwn yn canolbwyntio ar greu mwy o ddewisiadau i bobl ymgysylltu a helpu i wella’n gwasanaethau a chymunedau.

Ein Gwasanaethau Ymgysylltu i Wella

Mae egwyddorion Ymgysylltu i Wella fel y canlyn:

 • Gall pobl fynd a dod yn ôl chwim, does dim angen i denantiaid ddod yn aelod grŵp er mwyn ymgysylltu.
 • Bydd ateb yn gwrando, yn deall, yn cyflenwi gwellhad a dysgu gan ein tenantiaid ar a ydym wedi gwella ai peidio.
 • Byddwn yn defnyddio gwahanol gyffwrddfannau i gysylltu â thenantiaid ac mewn ffyrdd sy’n addasu iddyn nhw.
 • Byddwn yn cyhoeddi cynllun Ymgysylltu i Wella fel y bydd tenantiaid yn gwybod beth i’w ddisgwyl a beth sydd ar ein ‘rhestr i’w wneud’ ymgysylltu i wella.
 • Bydd gan Lais y Tenantiaid fynediad uniongyrchol at y Bwrdd drwy’r flwyddyn i sicrhau y gŵyr y bwrdd lle mae angen canolbwyntio gwelliant.

Y Syniad

Bob yn ail fis, bydd ateb yn cynghori â thenantiaid ar bwnc rydych chi’n dweud sy’n bwysig!

Unwaith rydym wedi gwrando a chasglu’r wybodaeth gywir a data am y mater rydym yn ei adolygu, byddwn angen deall a dehongli’r data i gytuno beth allwn wneud i wella neu dyfu. Bydd ein grŵp cydlynu e2i, sy’n cynnwys staff a thenantiaid, yn:

DEALL

 • Tasgio grŵp cydlynu Ymgysylltu i Wella i adolygu’r data.
 • Cynnwys y timau darparu gwasanaeth a Bwrdd yng nghanfyddiadau’r data.
 • Adrodd wrth bob tenant a chwsmer ynglŷn â beth rydym wedi deall.
 • Cytuno ar beth byddwn yn ei newid o ganlyniad i’r cyfnod gwrando.

Ble cytunir ar newidiadau, byddwn yn:

CYFLAWNI

 • Creu gweithred Welliant i’r maes gwasanaeth perthnasol.
 • Rheoli’r gwaith gwella o’r cyfarwyddyd hyd at weithrediad.
 • Adrodd wrth bob tenant ynglŷn ag effaith y newidiadau.

Yn dilyn unrhyw newid, gallwn bob tro ddysgu os ydy pethau wedi mynd yn dda ai peidio, gan hynny byddwn yn:

DYSGU

 • Adolygu’r newidiadau sydd wedi’u gwneud a beth rydym wedi cyflawni.
 • Adrodd wrth bob tenant ar unrhyw ddysg.

Beth yw’r Grŵp Cydlynu Ymgysylltu i Wella?

Bydd y grŵp yn cynnwys tenantiaid, staff a phartneriaid a bydd yn sicrhau ein bod ni’n gwrando ac yn dysgu o’ch barnau ac yn rhoi gwelliannau ar waith wrth ddilyn hynny. Nid oes angen aelodaeth sefydlog ar y grŵp fel gall y bobl iawn fynd a dod yn ôl y gofyn yn dibynnu ar eu diddordebau a’u canolbwynt.

Themâu Menter Engage Cyfredol

Os gwelwch yn dda cliciwch yma i weld themâu ymgysylltu sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 2018.

Eich Cymunedau Engage 2 Improve…

Trefnwn ystod o ddigwyddiadau yn y gymuned ochr yn ochr â chylchoedd tenant a phreswylwr ac unrhyw gylchoedd eraill a gwirfoddolwyr. Rydym yn dueddol o drefnu gweithgareddau yn ystod gwyliau’r ysgol fel bydd gennym gyfle siarad â phobl ifainc. Rydym yn ymateb hefyd i faterion penodol ar ystadau e.e., trefnwn ‘dyddiau casglu sbwriel/sgip lle mae sbwriel wedi’i adrodd fel problem. I gael gwybod am ddigwyddiadau sy’n dod, gwelwch ein hadran ‘Newyddion/Digwyddiadau’!

A ydych chi angen rhoddiad am brosiect cymunedol?

Os ydych chi eisiau gwella ardal ar eich ystâd neu’n cael problem sydd angen ei thrin, gallech gael mynediad at arian ‘Housing plus’ i ariannu eich prosiect. I ymgeisio am ariannu defnyddiwch ein  Ffurflen Ar-lein ar gyfer Housing Plus ac ymgeisio heddiw.

Cylchlythyr Tenant

Cliciwch isod a gweld y cyhoeddiadau diwethaf o’r cylchlythyr Yr Allwedd:

A oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â chymdeithas denantiaid a phreswylwyr?

Os felly, cliciwch yma ar gyfer rhestr o denantiaid cyfredol a chymdeithasau preswylwyr!

Cymdeithas Preswylwyr Llys Dewi – Idwal Phillips (Cyswllt) 01437 929847/07870 522856

Hanoveriaid Aberdaugleddau – Michael Dixon (Cadair) 07837 699696

Cronfa Gymdeithasol Llys Williams – Valeri Winter (Trysorydd) 01834 860528/0789 0243177

Cymdeithas Pentref Trefgarn – Barry John (Cyswllt) 07814 824883/01348 837244

Sue Rogers (Cadair) Cymdeithas Preswylwyr Freemans View 0777 6007430

Brian ‘Rik’ Richards (Cadair) Clwb Cymdeithasol Llys Croft 01646 684923/07999 868511

Karen Brown (Llysgennad) Kensington Courtiers 01646 697362/07818 530410

Helen Wright (Cadair) Grŵp Cymunedol Lôn Ashdale 01646 682058

Freda Bury (Ysgrifenyddes) Clwb Cymdeithasol Llys Croft 01646 683136

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu cymdeithas preswylwyr a thenantiaid eich hunan, cysylltwch â’n swyddog cymdeithasol tenant a gweld sut gallwn eich helpu! Bwrwch lygaid ar wefan TPAS Cymru ar gyfer canllawiau ac ymarferiad da: http://www.tpas.cymru/gwasanaethau

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →