Cymorth a Chyngor

Os ydych chi’n poeni am allu fforddio talu’ch rhent, siaradwch â ni am wahanol ffyrdd o dalu ac am help a chyngor.

Gallwch:

 • Siarad â ni am adleoli i gartref â rhent rhatach – gallwn gynnig cyngor a £500 i’ch helpu chi gyda’r gost o symud.
 • Anfonwch e-bost at ein Tîm Cyngor Arian a allai eich helpu i ymgeisio am daliad tai diamod a darparu cyngor am ymgeisio ar gyfer buddion eraill.

TRETH YSTAFELL WELY

Yr hyn sydd angen i chi wybod…

Os oes mwy o ystafelloedd gwely gennych na’r nifer ddywed Llywodraeth y DU rydych chi angen, lleiheir eich budd-dal tai. Wrth asesu’ch hawliad budd-dal tai, caniateir un ystafell wely i chi ar gyfer:

 • Pob cwbl o oedolion.
 • Unrhyw un 16 mlwydd oed neu’n hyn.
 • 2 blentyn o’r un rhyw sy’n iau na 16 mlwydd oed.
 • 2 blentyn sy’n iau na 10 mlwydd oed, beth bynnag bo eu rhyw.
 • Unrhyw blant eraill.
 • Gofalwr (nad ydy’n byw gyda chi fel arfer) os ydych chi neu’ch cymar angen gofalwyr dros nos.
 • Os oes anabledd arnoch chi ac mae angen ystafell wely fel gall gofalwr aros dros nos, hysbyswch y Gwasanaethau Cyllid yng Nghyngor Sir Benfro fel y gall eich hawliad budd-dal tai ei ddiweddaru.

Ni fydd yn effeithio arnoch chi os ydych chi neu’ch cymar yn ddigon hen i dderbyn credydau pensiwn.

Os oes gennych chi un ystafell wely ‘rydd’, torrir eich budd-dal gan 14% o’ch rhent wythnosol llawn. Os oes 2 ystafell wely rydd neu fwy gennych chi, fe fyddwch yn colli 25% o’ch budd-dal tai.

Os yw’ch budd-dal yn cael ei leihau, bydd eich rhent yr un peth ac felly disgwylir i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng eich budd-dal a’ch rhent.

UWCHAFSWM BUDD-DAL

Yr hyn sydd angen i chi wybod…

Mae cyfyngiad ar gyfanswm y budd-daliadau a all pobl yn eich tŷ gael o ystod o fudd-daliadau, gan gynnwys:

 • Budd-dal tai.
 • Lwfans Ceisio Gwaith.
 • Lwfans cymorth cyflogaeth (oni bai eich bod chi’n caell y gydran gymorth).
 • Budd-dal plant.
 • Credyd treth plant.
 • Lwfans Gofalwr.

Os yw’r cyfan yn dod at fwy na’r uchafswm a ganiateir, bydd eich taliadau budd-dal yn eu lleihau.
Yr uchafswm o fudd-dal y gallwch chi ei dderbyn yw:

 • £384.62 yr wythnos ar gyfer rhieni sengl a chyplau â neu heb blant.
 • £257.69 yr wythnos ar gyfer pobl sengl heb blant.

Ni fydd yn berthnasol i chi os ydych chi’n cael credyd pensiwn neu gredyd treth gwaith neu os bydd aelod o’ch aelwyd yn hawlio lwfans byw i’r anabl, lwfans presenoldeb neu gyfran gymorth y lwfans cymorth cefnogaeth. Os ydych chi’n poeni am allu fforddio talu’ch rhent, siaradwch â ni am wahanol ffyrdd o dalu ac am help a chyngor.

CYMORTH a CHYNGOR

Os ydych chi’n poeni am allu fforddio talu’ch rhent, siaradwch â ni am wahanol ffyrdd o dalu ac am help a chyngor. Gallwch:

 • Siarad â ni am adleoli i gartref llai – gallwn gynnig cyngor a £500 i’ch helpu chi â’r gost o symud.
 • Cewch gyngor o’n Tîm Cyngor Arian a Budd-daliadau a allai eich helpu i ymgeisio am daliad tai diamod a darparu cyngor am ymgeisio ar gyfer buddion eraill.
 • Ystyriwch ddod â lletywr i mewn.
 • Ceisiwch ddod o hyd i waith am dâl i gynyddu’ch incwm.

CYMORTH I RHEOLI’CH ARIAN

Mae angen arnom oll wylio’r ceiniogau o dro i dro ond os ydych chi angen cymorth i reoli’ch arian neu os ydych chi’n cael hi’n anodd i dalu’ch rhent, cysylltwch â ni yn moneyadvice@atebgroup.co.uk

Gallwch:

 • Siarad ag un o’n cynghorwyr arian a budd-dal.
 • Defnyddio ein hofferyn cyllido ar-lein i’ch helpu i reoli’ch arian (mewnosod offeryn cyllido).
 • Gwneud apwyntiad yn eich Canolfan Cyngor ar Bopeth leol www.pembrokeshirecab.org.uk

Os ydych chi’n cael hi’n anodd talu’ch rhent, po fwyaf cynnar y cysylltwch chi â ni a dweud, gorau oll. Gallwn weithio gyda chi i ddarparu’r cymorth syddei angen arnoch, rhoi trefniadau talu rheolaidd mewn lle a’ch cyfeirio at gefnogaeth bellach os oes angen.

CYFRIFON BANC SYLFAENOL

Sut i ymgeisio a lleoliad canghennau yn Sir Benfro…

Barclays

Enw’r Cyfrif: Cyfrif cerdyn arian
Sut i ymgeisio: Mewn cangen
Canghennau lleol: Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Penfro, Tyddewi, Dinbych y Pysgod

Y Banc Cydweithredol

Enw’r Cyfrif: Cashminder
Sut i ymgeisio: Ffoniwch am becyn cais ar 0845 6027057 neu mewn cangen
Canghennau lleol: Doc Penfro

Halifax

Enw’r Cyfrif: Easycash
Sut i ymgeisio: Ceisiwch ar-lein
Canghennau lleol: Hwlffordd

HSBC

Enw’r Cyfrif: Cyfrif banc sylfaenol
Sut i ymgeisio: Gofynnwch am becyn cais ar-lein neu ymgeisiwch mewn cangen drwy gadw apwyntiad ar 03457 404404
Canghennau lleol: Hwlffordd, Arberth a Phenfro

Lloyds

Enw’r Cyfrif: Cyfrif arian
Sut i ymgeisio: Ceisiwch ar-lein
Canghennau lleol: Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Penfro, Tyddewi, Dinbych y Pysgod

Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Enw’r Cyfrif: Cerdyn arian plyg
Sut i ymgeisio: Ceisiwch ar-lein
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau

Natwest

Enw’r Cyfrif: Cyfrif banc
Sut i ymgeisio: Ceisiwch ar-lein
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Penfro

Santander

Enw’r Cyfrif: Cyfrif banc sylfaenol
Sut i ymgeisio: Mewn cangen neu ffoniwch 0800 0686069
Canghennau lleol: Hwlffordd, Penfro, Dinbych y Pysgod

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →