Happy New Year from ateb

Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth ateb!

Blwyddyn Newydd Dda i’n holl gwsmeriaid a’n holl bartneriaid oddi wrth y tîm yn ateb. Yn 2019, byddwn yn parhau i wella ein gwasanaethau ac adeiladu cartrefi newydd gan geisio sicrhau ar yr un pryd ein bod yn parhau’n gryf o safbwynt corfforaethol mewn cyfnod o newid economaidd a gwleidyddol. Darllen ein cynllun strategol a chael gwybod mwy.

Eleni, bydd 140 o gartrefi newydd eraill yn cael eu cwblhau ledled Sir Benfro. Bydd rhai ohonynt ar gael i’w rhentu a’u prynu, a bydd eraill ar gael trwy gynlluniau rhentu i brynu a rhanberchnogaeth. Byddwn hefyd yn cynllunio safleoedd newydd ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y datblygiadau sydd ar y gweill gennym ar hyn o bryd.

Mae gan ein Menter Ymgysylltu themâu newydd ar gyfer 2019, ac mae’r fenter yn un o’r cyfleoedd niferus sydd ar gael i chi wneud gwahaniaeth. Mae panel tenantiaid ateb yn gweithio ar agenda newydd er mwyn adlewyrchu uchelgeisiau’r panel ar gyfer 2019, sef cynnwys mwy o gwsmeriaid yn ei waith a gwneud mwy o welliannau a arweinir gan y cwsmeriaid.

Bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio ar fwy o gwsmeriaid drwy gydol 2019, felly cofiwch gysylltu â’n tîm cymorth i gael help a chyngor ynghylch sut y gallai Credyd Cynhwysol effeithio arnoch chi. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am Gredyd Cynhwysol.

Bydd y tîm Get Connected yn parhau i gynorthwyo cwsmeriaid a chymunedau i fynd ar-lein. Yn ystod 2019, rydym yn gobeithio cytuno ar fuddsoddiad newydd yn ein systemau TG a’n systemau ffôn er mwyn ehangu mynediad digidol i wasanaethau i gwsmeriaid.

Mae Brexit ar ein meddwl, oherwydd gallai goblygiadau’r hyn a fydd yn digwydd effeithio ar ein busnes ni ynghyd â llawer o fusnesau eraill. Felly, byddwn yn cadw golwg ar y datblygiadau ac yn paratoi cynlluniau wrth gefn ar gyfer 29 Mawrth, yn yr un modd â gweddill y wlad. Roeddem wedi meddwl y byddai’r Ddeddf Rhentu Cartrefi yn dod i rym eleni, ond erbyn hyn rydym ar ddeall y gallai fod yna oedi y tu hwnt i 2019. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am y Ddeddf yn nes at yr amser oherwydd bydd yn newid agweddau ar y modd yr ydym yn gweithredu.

Cofiwch gadw golwg ar yr eitemau newyddion ar ein gwefan ac ar ein tudalennau ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn cael gwybodaeth am yr uchod a llawer o bethau eraill drwy gydol 2019.

 

Rhannwch yr erthygl hon: