Ein Bwrdd

Mae Bwrdd ateb yn cynnwys aelodau bwrdd anweithredol y mae ganddynt ar y cyd y sgiliau a’r profiad i lywodraethu grŵp ateb.

Mae eu cyfrifoldebau llywodraethu lefel uchel yn canolbwyntio ar:

  • Bennu a monitro cyfeiriad strategol.
  • Asesu a rheoli risg.
  • Monitro ac addasu perfformiad.

Pennir gweledigaeth y Bwrdd ar sut y dylai ateb ymgymryd â’i rwymedigaethau mewn dogfen o’r enw ‘The Manual’. Mae’r Bwrdd yn monitro ateb yn erbyn y ddogfen hon i sicrhau y caiff ei lywodraethu’n effeithiol.

Mae’r Bwrdd yn gweithredu yn unol â ‘Fframwaith Rheoleiddio’ Llywodraeth Cymru ac mae’n cwrdd tua 12 gwaith y flwyddyn. Mae ganddo sawl is-bwyllgor i gynorthwyo â’i waith:

  • Y Pwyllgor Archwilio – sy’n gyfrifol am oruchwyliaeth a chraffu ar y Bwrdd, y gofrestr risgiau, a’r gofrestr asedau ac atebolrwydd a swyddogaethau archwilio mewnol.
  • Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth – sy’n gyfrifol am asesu dyfarniadau tâl a’u hargymell ar draws grŵp y Bwrdd.
  • Y Panel Personél – sy’n gyfrifol am ddeall ymarferion ac amodau gweithio mewn tîm a’u datblygu.

Mae gan ein his-gwmnïau, Mill Bay Homes, West Wales Care and Repair ac Effective Building Solutions oll eu byrddau ar wahân sy’n adrodd i Fwrdd-rhiant ateb, yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Cwrdd â Bwrdd ateb:

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →