Aelodaeth Bwrdd

Mae bod yn Aelod Bwrdd ateb yn eich rhoi mewn sefyllfa wych i wneud gwahaniaeth i fywydau llawer o bobl ledled y Gorllewin.

Landlord Cymdeithasol Cofrestredig gyda Llywodraeth Cymru (a elwir yn fwy cyffredin yn Gymdeithas Tai) yw ateb, ac fe’i rheolir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol fel Cymdeithas Budd Cymunedol (neu sefydliad nid-er-elw). Mae ein strwythur cyfreithiol yn gofyn i ni gael Bwrdd Rheolaeth i osod a monitro ein Fframwaith Llywodraethu. Gall y Bwrdd gynnwys hyd at 12 Aelod Bwrdd Llawn a 3 Chyfetholedig.

Mae’r Bwrdd yn goruchwylio trefniadau llywodraethu’r Gymdeithas e.e. strategaeth, perfformiad a gosod a monitro risg. Maent yn gweithio’n agos gydag aelodau cyflogedig y tîm i ddeall ar y cyd y materion sy’n effeithio ar y Gymdeithas a’r hyn rydym angen ei wneud i wella a thyfu. Mae ein math ni o sefydliad yn gofyn am Fwrdd ag ystod o wahanol sgiliau a safbwyntiau i sicrhau ein bod ni’n gwneud y penderfyniadau gorau ar gyfer anghenion amrywiol ein cwsmeriaid a chymunedau ledled y Gorllewin. Fel Aelod Bwrdd, byddwch chi’n:

  • Cael anogaeth i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad i helpu’r Gymdeithas i wella mewn amrywiaeth o ffyrdd.
  • Rhan o broses penderfynu a fydd yn helpu i newid bywydau pobl.
  • Rhan o dîm ymroddedig.
  • Cael anogaeth i herio’n adeiladol sy’n rhan allweddol o Fwrdd llwyddiannus.
  • Gallu cael mynediad at hyfforddiant a chymorth i helpu â bylchau yn eich gwybodaeth neu sgiliau a adnabuoch.
  • Cael cwrdd ag amrywiaeth o bobl newydd a chysylltiadau ledled y sector tai.
  • Datblygu dealltwriaeth dda o faterion cymdeithasol a thai allweddol sy’n wynebu ein cymunedau.
  • Dysgu galluoedd technegol newydd.
  • Cael cyfleoedd i weithio ar dasgau penodol a gorffen prosiectau sy’n ymchwilio i feysydd penodol mewn mwy o fanylder.
  • GWNEWCH WAHANIAETH!

Mae diddordeb gennym glywed gan ddarpar aelodau Bwrdd bob tro, felly naill ai anfonwch e-bost i’n tîm AD yn recruitment@atebgroup.co.uk i ofyn am alwad yn ôl i drafod unrhyw ymholiadau, neu cyflwynwch gais nawr wrth glicio yma a threfnwn gyfarfod.

I helpu, rydym wedi casglu nifer o Gwestiynau Cyffredin ynghyd i’ch helpu chi i asesu a yw Aelodaeth Bwrdd yn addas i chi:

Pwy sy’n gallu dod yn Aelod Bwrdd?

Gan ddibynnu ar ychydig o ofynion cefndir, unrhyw un â’r sgiliau neu’r profiad sydd eu hangen ar y Bwrdd.

Dydw i heb weithio ers tipyn o amser, a fyddech chi’n fy nerbyn o hyd?

Os oes gennych chi’r sgiliau a’r profiad mae’r Bwrdd yn chwilio amdanynt, wedyn byddem ni dal eich eisiau. Gallai’ch sgiliau a’ch profiad wedi’u hennill drwy amryw leoliadau ac nid gwaith â thâl yn unig.

Dydw i ddim yn deall cyllid felly dw i’n cymryd y byddai hyn yn golygu y byddwn i’n cael fy diystyru am y swydd?

Na fyddai, mae’r Bwrdd yn mynd ynghlwm yn nifer o faterion ariannol gwahanol a byddem yn eich cefnogi i ddatblygu lefel dda o ddealltwriaeth. Mae gennym hefyd gyngor mewnol ac allanol i alw arno. At hynny, byddwn bob tro yn anelu at gadw o leiaf un Aelod Bwrdd â sgiliau ariannol ar y Bwrdd.

Beth yw’r ymrwymiad amser?

Mae gennym 10 cyfarfod Bwrdd y flwyddyn, un CCB, un diwrnod i ffordd a digwyddiadau hyfforddiant eraill yn ôl gofyn. Mae gennym leiafswm amcangyfrifedig o 92 awr y flwyddyn. Gall aelodau bwrdd ddewis hefyd i fod yn rhan o bwyllgorau eraill neu weithgorau ai peidio.

A oes angen cymwysterau ffurfiol arnaf i?

Nac oes, rydym yn ymddiddori’n bennaf yn y sgiliau a’r profiadau y byddwch chi’n dod â nhw i’r Bwrdd. Gofynnwn i chi ddangos sut gall eich sgiliau a’ch profiadau’n cael eu trosglwyddo i osodiad y Bwrdd. Yn amlwg, gall eich cymwysterau eich helpu wrth esbonio ond nid ydynt yn orfodol.

Pwy sydd eisoes ar y Bwrdd, sut byddaf yn gwybod fy mod i’n cyd-fynd â nhw?

Rydym yn cydnabod y bydd Aelodaeth Bwrdd â chefndiroedd a phrofiadau amryfath wedi’u hennill o ystod o safbwyntiau yn cyfoethogi’r hyn a wnawn. Gweler ein tudalennau cwrdd â ni am ragor o wybodaeth ar yr Aelodau Bwrdd cyfredol. Deallwn y gall ymuno ag unrhyw grŵp newydd fod yn frawychus. Dyna pam rydym yn ceisio rhoi mewnwelediad i’r bwrdd i bawb cyn iddynt ymuno, a chynnig wedyn broses sefydlu wedi’i theilwra i helpu aelodau newydd i ymgartrefu.

Mae’n swnio fel llawer o gyfrifoldeb. Pa risgiau sydd ynghlwm wrth aelodaeth Bwrdd?

Fel Aelod Bwrdd, byddwch yn gwneud penderfyniadau ynghylch cynnal y busnes a bydd angen i chi ufuddhau i’n côd llywodraethu. Mae gan Lywodraeth Cymru, fel ein prif reolydd, yr awdurdod i gymryd camau neu ymyrryd pan fydd pethau’n mynd yn dda, a gall hyn olygu newid cyfansoddiad y Bwrdd. Fel rheol, mae gan ateb yswiriant ar gyfer yr annisgwyl mewn perthynas â gwaith Aelodau Bwrdd.

Pam daw pobl yn Aelodau Bwrdd?

Am amrywiaeth o resymau. Mae llawer am roi rhywbeth yn ôl i’w cymunedau, mae eraill am ehangu eu sgiliau neu sylfaen wybodaeth ac mae eraill yn ystyried Aelodaeth y Bwrdd fel modd o’u helpu i ddatblygu eu gyrfa.

A gaiff Aelodau’r Bwrdd eu talu?

Nid ar hyn o bryd ond mae hyn dan adolygiad Rydym yn talu am deithio ac unrhyw gostau cynhaliaeth neu hyfforddiant, ac rydym hefyd yn darparu offer i gael mynediad at bapurau’r bwrdd e.e. iPad.

Pa mor hir gallaf aros ar y Bwrdd?

9 mlynedd yw’r cyfnod hirraf. Mae Aelodaeth y Bwrdd yn para o CCB i CCB yn gyffredinol, gyda rheolau penodol am ailetholiad. Gall aelodau cyfetholedig ymuno yn ystod y flwyddyn gan ddibynnu ar ofynion Bwrdd penodol. Maent yn rhannu cyfrifoldebau Aelod Bwrdd llawn ac eithrio pleidleisio ar faterion penodol e.e. rheolau cyfranddalwyr.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →