Pam Ni?

Cewch hwyl wrth wneud gwahaniaeth…

A ydych chi’n credu mewn amgylchedd o ymddiriedaeth, cynwysoldeb a pherchenogaeth? A ydych chi eisiau cael hwyl wrth wneud gwahaniaeth?

Yn ateb, credwn fod cael y diwylliant iawn yn bwysig i’n perfformiad a’n llwyddiant. Canolbwynt DNA ateb yw ymddiriedaeth, cydberthynas a lledu hawliau pobl.

#YmddiriedYnochChi

Ymddiriedaeth yw conglfaen ein sefydliad. Hebddi, ni fydd pethau mor dda. Byddwn yn agored yn ein ymagwedd fel y gallwn ddysgu o brofiadau ein gilydd a byddwn yn gofal am yw hyn a wnawn a sut.

#CwblhauPethau

Byddwn yn gynhwysol ym mhob dim a wnawn oherwydd bod amrywiaeth cefndir, profiadau, sgiliau a barn yn cyfoethogi ein gwaith a’n gwasanaethau. Rydym yn gwybod y bydd angen help arnom, felly byddwn yn chwilio am ac yn cynnal trefniadau cydweithredol gyda’n partneriaid a’n rhanddeiliaid.

#CyrchuPobMan

Byddwn yn cymryd perchenogaeth o ganlyniadau ein cwsmeriaid a byddwn yn atebol am ein gweithrediadau. Bydd gennym ymagwedd ragweithiol a byddwn yn anelu bob amser at arloesi a gwella’r hyn a wnawn. Mae pethau’n newid, felly mae rhaid i ni fod yn hyblyg i addasu i sefyllfaoedd a sicrhau ein bod ni bob tro yn rhoi’r canlyniadau iawn, yn effeithlon a chyda phrofiad cwsmer gwych.

ARWEINYDDIAETH

Mae grŵp ateb yn cydnabod bod rhaid i arweinyddiaeth wych fodoli ardraws y sefydliad. Mae’n rhaid i hierarchaeth yr arweinyddiaeth annog dull o arwain ar draws grŵp ateb i gyd sy’n:

 • Hybu ein Hamcan.
 • Cefnogi ein DNA.
 • Gosod canlyniadau amlwg ar gyfer ein hymdrechion.
 • Diffinio ffiniau gweithredu a risg.
 • Hybu dysgu yn lle methiant.
 • Cefnogi cydweithwyr i arbrofi er cyflawni rhagor.
 • Gwerthfawrogi cyflawniadau, ymdrechion ac ymroddiad cydweithwyr.

Credwn y bydd arweinwyr da bob tro yn:

 • Talu sylw i bobl.
 • Deall anghenion pobl.
 • Dangos cydymdeimlad yn eu hymateb.
 • Helpu i ddatrys problemau

A ydy hyn yn swnio fel chi? Os ydy, cliciwch yma i weld ein swyddi gwag cyfredol.

GWOBRWYON A BUDDION

 • Yn ateb, rydym yn gwobrwyo staff am eu gwaith caled drwy ddarparu ystod o fuddion i ganiatáu i’n cydweithredwyr gael bywyd gwaith hyblyg a iach.
 • Cyflogau sydd wedi’u meincnodi’n rheolaidd.
 • 22 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata) yn ogystal â gwyliau banc a thridiau ychwanegol, gan godi i 27 diwrnod wedi pum mlynedd.
 • Tâl sâl galwedigaethol (ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).
 • Pensiwn.
 • Aelodaeth am ddim o’n cynllun gofal iechyd.
 • Aelodaeth campfa ar bris is.
 • Cyfle am weithio hyblyg.
 • Cyfleoedd datblygu a dysgu.
 • Parcio car ar y safle am ddim.
 • Prawf golwg am ddim a chyfraniad tuag at sbectolau.

DYSGU A DATBLYGU

Mae ateb yn ymroddedig i gefnogi ein tîm drwy amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu o ymwybyddiaeth iechyd meddwl, i gymwysterau proffesiynol megis Tystysgrif y Sefydliad Breiniol Tai.

I gefnogi ein cydweithwyr i gyflawni eu nodau dysgu a datblygu, mae nifer o ddewisiadau cymorth ar gael, gan gynnwys:

 • Rhyddhad dydd a chyfnod astudio.
 • Taliad ffïoedd aelodaeth myfyriwr.
 • Cefnogaeth mentora.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →